Page 10 - Endress Hauser 18 02
P. 10

10  Endress+Hauser Nytt

                                                Fermenteringsreaktor med
                                                analyse sensorer og tilkoblede
                                                Bluetooth kompakttransmitter          Den minste transmitteren for analytiske


          prosess sensorer          Endress+Hauser har utviklet Liquiline Compact CM82-transmitteren for

          analytiske målepunkter hvor installasjonsplassen er ekstremt begrenset.


          En liten, men kraftig transmitter for  tillegg kan drives via Bluetooth fra en  kabel for sensorforbindelsen er heller
          analytiske parametere er nå    hvilken som helst iOS- eller Android-  ikke nødvendig siden sensoren er
          tilgjengelig for alle applikasjoner der  enhet.          plugget direkte inn i transmitteren.
          installasjonsplassen er ekstremt                  Målepunktets plassbehov kan neppe
          begrenset: Transmitterhuset er kun  Som en kretsdrevet totråds enhet kan  være mindre og behovet for kabler vil
          11 cm langt og 2 cm bredt og passer  transmitteren kobles direkte til en  være minimalt.
          derfor sammen med tilhørende sensor  programmerbar logisk kontroller
          i nesten alle prosessarmaturer. Selv  (PLC), som også tjener som  Bluetooth-sikkerhet på høyeste nivå
          om den er liten, er den en fullverdig  strømforsyning og eliminerer dermed  Den kompakte senderen kan betjenes
          multiparametertransmitter, som i  behovet for en ekstra strømkabel. En  og konfigureres via den gratis
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15