Page 6 - Endress Hauser 18 02
P. 6

6  Endress+Hauser Nytt          Våre temperaturmålere – for dine behov

          Visste du at E+H tilbyr termometre for alle typer industri og et mangfold av

          applikasjoner? Vi opplever en voksende etterspørsel etter våre innovative
          produkter, og vår moderne fabrikk i Bayern har akkurat utvidet
          produksjonskapasiteten med et bygg på 4800 kvadratmeter til en kostnad av

          10,4 millioner euro. Den nye bygningen inneholder produksjonslokaler for
          termometre, men også for vårt varierte program av systemkomponenter.
          I tillegg er det gjort plass for en teknologiavdeling som har fokus på innovasjon.             • Industrielle termometre • Hygieniske termometre • Høytemperaturtermometre

          • Termometre for de tøffe applikasjonene • Kompakttermometre • Multipunkttermometre
          • Temperaturbrytere • Temperaturtransmittere • Temperaturlommer i mange variasjoner

                        • Kabelsensorer • Overflatetermometre
          I mange prosesser er temperatur et  kompetansesenter for
          måleparameter som har stor    temperatur målings teknologi.
          innflytelse på produktkvaliteten.
          “Vi vil fortsette å utvide og utfylle  I mange år har E+H vært ledende
          temperatur- og systemprodukt-   innen innovative løsninger for de
          porteføljen, slik at vi kan være i  forskjellige komponentene som til
          posisjon for å tjene kundene våre  sammen utgjør et temperaturmåle-
          optimalt også i fremtiden. For å gjøre  instrument; eller også kalt et termo-
          det, trenger vi ytterligere plass til  meter. Det er brukt store ressurser på
          forskning og utvikling, produksjon,  dette, og resultatet gir våre kunder
          logistikk og kvalitetssikring, noe  bedre sikkerhet, bedre produktkvalitet,
          denne nye bygningen vil gi oss,” sa  økt produksjon og besparelser i
          Harald Hertweck, administrerende  energi forbruk og tidsbruk til kalibre- Pt-100 element produksjon med
          direktør for Endress+Hausers   ring og vedlikehold.       robotteknologi
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11