Finansfokus 03 2020 Cover
adv fagpressen
Finansfokus Innhold
Innhold
7
FÆRRE JOBBER HJEMMEFRA

I løpet av fire måneder av pandemien har det skjedd store endringer i arbeidssituasjonen til mange ansatte. Nå arbeider langt færre kun hjemmefra, mens flere jobber kun på kontoret.


9
ANSATTE TOK KOMPETANSEGREP

Fem ansatte tok ulike grep om sin kompetanse. Resultatene lot ikke vente på seg. Les hva de gjorde og hvorfor.

17
KARTLA MEDLEMMENES KOMEPTANSEBEHOV

Nå har InFuture kartlagt medlemmenes kompetansebehov. Fem kompetanser vil påvirke medlemmene mest i tiden som kommer.


23
SOFT SKILLS –
HOT OR NOT?

Ingen tar eksamen i samarbeid, småprat og endringsvilje. Dette blir stadig viktigere i takt med digitaliseringen av arbeidslivet.

24
FINTECH ØDELA IKKE
BANKENE

Det gikk ikke slik de fleste spådde: FinTech har ikke ødelagt for norske banker. I denne kommentaren kan du lese hvorfor.

26
NÅ KOMMER BÆRE-
KRAFTIG FINANS

Økt kompetanse og økt bevisstgjøring er målet når forbundet nå ruller ut bærekraftig finans 2.0. i organisasjonen.


Ålgård Offset AS er
godkjent som
svanemerket bedrift.


GODKJENT OPPLAG: 32 522
FORSIDEILLUSTRASJON: Sverre Chr. Jarild
REDAKSJONEN AVSLUTTET: 15. september 2020

FINANSFOKUS 03/20. MAGASIN FOR FINANSFORBUNDET. 21. ÅRGANG. ISSN 1502-0053
ANSVARLIG REDAKTØR

Svein Åge Eriksen
Mobil: 900 79 547
sae@finansforbundet.no

JOURNALIST

Sjur Anda
Mobil: 470 34 460
san@finansforbundet.no

ABONNEMENT

Marit Rydningen
Mobil: 913 40 153
mry@finansforbundet.no

ANNONSER

Fredrik Selnes Schei
Mobil: 934 31772
fredrik@finansforbundet.no

DESIGN

Mediamania AS

DISTRIBUSJON

Helthjem Mediapost AS

UTGIVER

Finansforbundet
Postboks 9234 Grønland
0134 OSLO

FORBUNDSLEDER

Vigdis Mathisen

DIREKTØR

Runar Wilhelm Henriksen

Færre arbeider hjemmefra
Redaktør

Færre arbeider hjemmefra

I august arbeidet langt færre finansansatte kun fra hjemmekontoret sammenlignet med april. Det viser en spørreundersøkelse Finansfokus har gjennomført blant medlemmene. Endringen er betydelig. Nå er det kun 39 prosent som kun arbeider hjemmefra, mens i april var det 66 prosent som gjorde dette. Det betyr at finansansatte er på full fart tilbake til jobbkontoret.

Finansnæringen har hatt gode erfaringer med hjemmekontor, og produktiviteten har økt. Men til tross for at pandemien på ingen måte er over, og smitten i samfunnet øker, så er det flere arbeidsgivere som legger press på de ansatte for å få dem tilbake til jobbkontoret. Dette til tross for at folkehelseinstituttet fraråder alle å bruke kollektivtrafikk i rushtiden uten munnbind. Selv om arbeidsgiveren rent juridisk er i sin fulle rett til å bestemme hvor arbeidet skal utføres, er det i beste fall umusikalsk å tvinge de ansatte tilbake til jobbkontoret slik smittesituasjonen er nå.

Mitt inntrykk er at ordningen med utstrakt bruk av hjemmekontor har vært en gavepakke til de ansatte. I den første fasen av pandemien var også skoler og barnehager stengt, og undervisning måtte skje hjemmefra. Dette har vært en tøff belastning for foreldrene og barna som ikke har fått treffe sine venner. Nå har heldigvis skolene og barnehagene åpnet igjen, og hver dag gjøres det en stor innsats for at ingen skal bli smittet av korona-viruset.

Produktiviteten har også økt gjennom utstrakt bruk av hjemmekontor, selv om langt fra alle har optimale arbeidsforhold rent fysisk. Likevel forteller undersøkelsen at medlemmene trives godt med å arbeide hjemme, selv om mange savner kollegene sine. Derfor er oppfordringen til arbeidsgiverne å finne gode og fleksible ordninger, slik at både smittevernet og hensynet til vanlig drift blir ivaretatt. Ingen er tjent med å utsette ansatte for økt smitterisiko gjennom å bli tvunget tilbake til kontoret.

SVEIN ÅGE ERIKSEN
Ansvarlig redaktør
sae@finansforbundet.no
www.finansfokus.no

twitter: @finansfokus
Facebook: Finansfokus
Tips: 900 79 547Kronikk
UANTE MULIGHETER: - Teknologi gir uante muligheter for kompetanseutvikling, sier Ingar Brotnov. [FOTO: SVERRE CHR. JARILD]

Hvorfor dette evige maset
om kompetanse?

S om sentral tillitsvalgt gjennom flere år, ønsker jeg å stimulere alle i næringen til å sette søkelys på det å ha en egen utviklingsplan. Det å ha riktig kompetanse til å mestre jobben du utfører, bidrar til å sikre et godt arbeidsmiljø som gir deg full trygghet i arbeidshverdagen.

Finansforbundet skal gjennom sine tillitsvalgte bidra til at medlemmene åpner øynene og etterspør kompetansepåfyll i en langt større skala enn hva tilfellet er i dag. Dette er nødvendig i en næring der endringene skjer raskt. I vårt politiske program står det: «Finansforbundet skal synliggjøre behovet for kompetanseheving, tilby relevante karriere- og kompetansehevende tiltak og jobbe for at medlemmene kan velge ulike karriereveier.»

I Norge er vi så heldige at vi har Arbeidsmiljøloven som i § 4-2 punkt 2 beskriver at det skal legges til rette for at arbeidstakere gis mulighet for faglig og personlig utvikling gjennom sitt arbeid. I vår egen Sentralavtale har vi et eget kapittel om kompetanseutvikling der det innledes med at kompetente medarbeidere er en forutsetning for en bærekraftig finansnæring. Alle grupper av medarbeidere kan tilegne seg ny kunnskap.

Nedenfor har jeg satt opp en enkel modell der jeg har delt medlemmene i to grupper:

GRUPPE 1: Nye i finansnæringen: Det er vanligvis unge mennesker med kort fartstid i arbeidslivet. Denne gruppen etterspør videreutvikling og kan gjerne investere fritid i kompetansepåfyll som gir studiepoeng. De er proaktive til egen utvikling.

GRUPPE 2: De etablerte i finansnæringen: Dette er medarbeidere med et langt ansettelsesforhold og mye realkompetanse fra et langt yrkesliv. Denne gruppen etterspør i langt mindre grad kompetansepåfyll. I tillegg er de generelt mindre motiverte til å bruke av egen fritid for å gjennomføre utdanning.

Hva kan vi gjøre for å stimulere spesielt gruppe 2, «de etablerte», til å øke sin kompetanse? Jeg har ikke fasitsvaret, men er sikker på at vi sammen kan bidra ved å snakke om temaet kompetanse. Snakk med leder, kolleger, familie og venner. Alle ansatte bør stille seg dette spørsmålet:

1. Hvor ønsker jeg å være om tre år? (Samme stilling/samme bedrift/samme næring?)

2. For å nå ønsket posisjon tre år frem i tid – hva kreves av meg?

3. Hvordan kan jeg få leder/arbeidsgiver til å støtte min personlige utviklingsplan? (Tilrettelegging og/eller øvrige bidrag?)


Som medlem har du tilgang til mange ulike kurs og webinarer i regi av Finansforbundet. I koronaperioden har bruken av webinarer tatt helt av. Teknologien gir uante muligheter for kompetanseutvikling. Finansforbundet deler også ut fem millioner kroner i 2020 i stipendier til medlemmer som søker videreutdanning og kompetanseheving. I tillegg har forbundet kjøpt mer enn 150 kursplasser med studiepoeng til våre medlemmer.

Dette maset om kompetanse er nødvendig for at vi som arbeidstakere skal henge med på alle endringene i vår arbeidssituasjon. Ingen vet hva fremtiden bringer, men én ting vet vi: Har du snever kompetanse innen et fagområde, er du risikoutsatt. Finansforbundet arbeider hele tiden for å bygge en kompetansekultur i hele finansnæringen. Som medlem har du en rekke muligheter for kompetanseutvikling/ påfyll. Ta ansvar for egen utvikling og bruk mulighetene som er tilgjengelige!


Ingar Brotnov,
Hovedtillitsvalgt i If Skadeforsikring NufForbundsleder

Lære hele livet

I ngen skal gå ut på dato som følge av manglende kompetanse. Dette er regjeringens mål for kompetansereformen – lære hele livet – som ble lagt frem i april. Målene er ambisiøse og krever endringer både i utdanningssystem, hos arbeidsgivere og hos hver enkelt av oss.

Kompetanse er ferskvare og må vedlikeholdes og utvikles i takt med nye krav og utfordringer i samfunnet ellers. Men kompetanse er ikke bare formalkompetanse med studier og eksamen som eneste vei. Kompetanse kan man tilegne seg i mange former. I Finansforbundet har vi valgt å satse mye på digitale kurs nå under pandemien. Det betyr at vi har et større utvalg av kurs, som kan følges av mange flere enn vi har plass til på de fysiske kursene. I tillegg streamer vi en del, slik at medlemmene kan ta en titt når de har tid. Tilbakemeldingene tyder på at vi har truffet godt. Det er mange flere medlemmer som nå har fått nytte av vårt kurstilbud.

Vi ser også at arbeidsgivere i bransjen nå satser mer på utvikling av de ansatte, i stedet for å «bytte» kompetanse ved å si opp noen for å rekruttere andre. Dette synes vi er både gode og effektive løsninger for å tette kompetansegapene. Men bedriftene trenger også ny kompetanse, og ungdommen som er ferdig med å studere, trenger å komme ut i arbeid. Det er bekymringsfullt at arbeidsledigheten blant unge er mye høyere enn gjennomsnittsledigheten. Her trenger vi bedrifter som tar et samfunnsansvar og opprettholder eller øker sin innsats for nyutdannede.

Flere av bedriftene i finansnæringen tok samfunnsansvar i sommer, og opprettet sommerjobber og trainee-stillinger for ungdom og studenter. Samfunnet vil være avhengig av mange slike bedrifter for å komme godt gjennom pandemien.


VIGDIS MATHISEN
Forbundsleder
Mobile: 952 36 141
vigdis.mathisen@finansforbun
det.no


Finansfokus er medlem av Fagpressen og opplagskontrolleres årlig. Finansfokus redigeres etter Redaktørplakaten og pressens etiske rammeverk av en selvstendig og uavhengig redaktør, og i tråd med Finansforbundets grunnsyn og formål. Artikler og synspunkter i Finansfokus uttrykker derfor ikke nødvendigvis Finansforbundets syn i enkelte spørsmål.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Adv
ads3
Adv Procon
ads3
FÆRRE JOBBER HJEMMEFRA
Nyheter
Korona-krisen

FÆRRE JOBBER HJEMMEFRA

Ansatte i finansnæringen og tilsluttede næringer er på vei tilbake til sitt vanlige jobbkontor. Det viser en medlemsundersøkelse Finansfokus har gjennomført.

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: Sverre Chr. Jarild

arti bannerimg 8
UTFORDRENDE TIDER: - Jobbmessig tror jeg en av de store utfordringene vil være mangel på fysisk kontakt med kollegaer og ledere. Kulturen i bedriften kan bli utfordret på dette, sier forbundsleder Vigdis Mathisen.


F inansfokus har gjennomført en ny undersøkelse om hvordan ansatte og arbeidsplassen blir påvirket under koronatiden. Undersøkelsen ble foretatt i april og i august. Resultatene viser at i løpet av fire måneder av pandemien har det skjedd store endringer i arbeidssituasjonen til mange ansatte.

I april arbeidet 66 prosent fra hjemmekontoret, mens i august var det 39 prosent som kun jobbet hjemmefra. Det har også skjedd en tydelig endring når det gjelder hvor mange som arbeider kun fra sin vanlige kontorarbeidsplass. I april var det bare 16 prosent som jobbet på kontoret, mens i august var det nesten dobbelt så mange som var tilbake på sin vanlige arbeidsplass. Undersøkelsen viser også at det i august var langt flere som kombinerte hjemmearbeid med arbeid på kontoret.

ROLIGERE HJEMME

Over natten 12. mars fikk mange ansatte arbeidssituasjonen snudd på hodet. Norge ble stengt ned på grunn av korona-pandemien. Mange ansatte måtte jobbe hjemmefra på grunn av stor smitterisiko. Samtidig ble skoler og barnehager stengt, og foreldrene måtte drive både undervisning og barnepass på hjemmekontoret. Situasjonen ble krevende for mange.

I april var det 30 prosent som oppga at ro i arbeidssituasjonen var en stor utfordring med hjemmekontor. Nå er situasjonen blitt mer “normal” igjen. Skoler og barnehager er åpne. De ansatte får nå mer ro til å utføre sitt arbeid enn i april. Nå er det blitt langt roligere på hjemmekontoret. I august var det kun 13 prosent som savnet mer ro på hjemmekontoret.

Manglende fysisk tilrettelegging er likevel den største utfordringen på hjemmekontoret. 37 prosent svarer i august at det ikke er godt til rettelagt for å arbeide hjemme. Dette har ikke endret seg siden april. Arbeidsgiveren har et klart ansvar for å følge arbeidsmiljølovens bestemmelser om å sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. (Se Arbeidsrett om hjemmekontor side 30.)


Skillet mellom arbeid og fritid har vært vanskelig å håndtere for enkelte.
SAVNER KOLLEGER

Mange ansatte er svært godt fornøyde med å arbeide hjemme. I kommentarfeltene til undersøkelsen forteller de ansatte at de er mer effektive, blir mindre forstyrret og sparer mye tid og penger på reiser til og fra jobben. Men det som gleder ansatte aller mest, er å ha en jobb. I august sa 64 prosent at dette var viktigst, mot 71 prosent i april. Å finne gode løsninger for kundene kom på en klar andreplass.

Selv om det er mange ansatte som er godt fornøyde med å arbeide hjemme, så er det et forhold som går igjen i kommentarene: De savner samhandling og sosial kontakt med kollegene. Mange føler seg både ensomme og isolerte på hjemmekontoret. Selv om de har regelmessige møter på digitale plattformer, så savner mange å treffe kollegene fysisk.


Hvordan har din siste arbeidsuke sett ut?
KLAR TALE: Langt færre jobbet kun fra hjemmekontor i august sammenlignet med april.

UENDRET ARBEIDSTID

Korona-pandemien har ikke hatt stor påvirkning på arbeidstiden til de ansatte. 55 prosent oppgir at de fortsatt har en normal arbeidsdag, mens snaut 30 prosent jobber fleksibelt og styrer sin arbeidstid selv.

De ansattes arbeidsoppgaver er stort sett uendret fra april til august. I august sier 91 prosent at de ikke har fått endrede arbeidsoppgaver, mot 84 prosent i april.

Til slutt tar vi med at ansatte fortsatt er lite bekymret både over egen økonomi og for egen jobb. Her er det bare små endringer fra april til august.

FORTSATT HJEMMEKONTOR

Forbundsleder Vigdis Mathisen er overrasket over at det fremdeles er så mange som er fornøyd med hjemmekontor etter så lang tid. Men hun blir ikke overrasket om hjemmekontoret fortatt vil være en del av løsningen fremover for mange medlemmer. Likevel mener hun det er bra at medlemmene kommer tilbake til jobbkontoret, men under en klar forutsetning: Arbeidsgiver må ivareta de smitteverntiltakene som er anbefalt fra myndighetene.

-Hva mener du er den største utfordringen for medlemmene under koronapandemien?

-Den største utfordringen for oss alle, er jo å holde oss friske, og ikke utsette oss for mer smitterisiko enn nødvendig. Jobbmessig tror jeg en av de store utfordringene vil være mangel på fysisk kontakt med kollegaer og ledere. Kulturen i bedriften kan bli utfordret på dette, sier forbundsleder Vigdis Mathisen.


MANGE TILBAKE: – På små steder der smitten er under kontroll, og der de ansatte kommer seg til og fra jobb i egen bil, er mange flere tilbake på kontoret, sier arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr i Finans Norge. (FOTO: GORM K. GAARE)
FLERE VIL TILBAKE

Runa Opdal Kerr, direktør for arbeidsliv i Finans Norge, bekrefter i en epost til Finansfokus at flere arbeidsgivere nå jobber med en gradvis tilrettelegging for at ansatte i større grad kan komme tilbake til jobbkontoret.

– Der de ansatte er avhengig av kollektivtransport, er man mer forsiktig med å gi klarsignal til å komme tilbake til arbeidsplassen. På små steder der smitten er under kontroll, og der de ansatte kommer seg til og fra jobb i egen bil, er mange flere tilbake på kontoret.

Tilbakemeldingen fra arbeidsgiverne er at de opplever at ansatte har ulike behov, og at lederne derfor forsøker å tilrettelegge for en best mulig arbeidssituasjon. Det er nå flere ansatte som gir uttrykk for at de ønsker å komme tilbake til jobbkontoret.

– Hva tenker du om at noen ansatte kan føle seg presset til å komme tilbake på jobbkontoret til tross for rådene om ikke å bruke kollektivtransport i rushtiden uten munnbind?

– Vi har stor tiltro til at bedriftene tar individuelle hensyn og lar dem som er i en situasjon der man må være særlig forsiktig, får fortsette med hjemmekontor dersom det er mulig.

– Hva mener du er den største utfordringen for de ansatte i finansnæringen under korona-pandemien?

– For mange har nok utfordringen vært et høyt arbeidspress, fordi kundene har hatt behov for ekstra hjelp og støtte. Skillet mellom arbeidstid og fritid har vært vanskelig å håndtere for enkelte. Korona- situasjonen har gitt mange verdifull erfaring og utvikling av ny kompetanse. Situasjonen krever imidlertid både en annen type ledelse og en annerledes mestring av arbeidshverdagen for de fleste av oss, skriver arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr i Finans Norge.
DE MINSTE GIR MEST VIDERE-
UTDANNING

Ansatte i foretak med færre enn 50 ansatte, får mest kompetanseutvikling. Her henger også lønn og videreutdanning tett sammen. Det viser en undersøkelse Finansfokus har utført blant Finansforbundets medlemmer.

Tekst: Sjur Anda Foto: Sverre Chr. Jarild

V i har ikke i like stor grad som større forretningsbanker automatisert og robotisert rådgiverrollen, selv om vi har stort fokus på ny teknologi og digitale flater som kundene benytter i hverdagen. Det er en større andel av de ansatte som jobber med kundekontakt i de mindre foretakene. Da er det også flere som får krav på seg til å gjennomgå ulike autorisasjonsløp. I de større bankene er det mye større stabsfunksjoner. Vi har tro på at mennesker fortsatt vil snakke med mennesker og møte mennesker, sier Hans Petter Lier. Han er styremedlem i Eika Gruppen, hovedtillitsvalgt i Marker Sparebank og varamedlem i Finansforbundets forbundsstyre.

51 prosent av de spurte i selskaper med færre enn 50 ansatte, har fått tilbud om bedriftsintern utdanning de tre siste årene. Tilsvarende er det bare 36 prosent i de største foretakene. Når det gjelder tilbud om utdanning som gir studiepoeng, kommer de minste foretakene dårligst ut, men da er forskjellene mindre, med 34 prosent hos de minste og 36 prosent hos de største. Best her er de mellomstore, der 43 prosent oppgir at de har tilbud om utdanning med studiepoeng.

– For å lykkes må bankene ha kompetente rådgivere med riktige autorisasjoner. Det gjelder både for AFR, kreditt og skade- og personforsikring. Bankene må også ha nødvendig kompetanse på compliance, der det har skjedd mye de siste årene. Min opplevelse er at lokalbankene i Eika Gruppen kontinuerlig tilbyr kompetansepåfyll til sine ansatte, sier Lier.

Totalt har 21 prosent av respondentene gjennomført etter- eller videreutdanning de siste tre årene. Også her er de minste best, der 32 prosent har svart ja på dette. Tilsvarende tall for de største er 19 prosent.

Hos de minste henger også lønn og kompetanseheving sterkere sammen. 46 prosent oppgir at de har fått lønnsøkning som resultat av videreutdanning. Hos de største oppgir bare åtte prosent det samme.

Ansatte i finans er også motivert for å videreutvikle seg. 53 prosent oppgir at de er motivet for å øke sin kompetanse, 31 prosent ønsker ikke å ta videreutdanning, mens 16 prosent oppgir at de ikke vet.
Hjemmekontor vs JOBBKONTOR
Nyheter

SPØRSMÅL OG SVAR: - VS -

JOBBKONTOR


Erfaringene med hjemmekontor har vært gode. Mange ansatte er fornøyd, produktiviteten er bedre, og ansatte er mer effektive. Mange har lyst til å fortsette å arbeide hjemmefra, mens mange arbeidsgivere ønsker de ansatte tilbake på kontoret. Her svarer advokat Marte Sogge Jensen i Finansforbundet på de viktigste spørsmålene om hjemmekontor vs jobbkontor.

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: Morten Brakestad

arti bannerimg 12

K an en arbeidsgiver med styringsretten i hånden pålegge ansatte kun å arbeide fra det vanlige jobbkontoret og ikke hjemmefra?

– Det følger av arbeidsmiljøloven at arbeidsstedet skal reguleres i ansettelseskontrakten. Den vil derfor være utgangspunktet for å vurdere arbeidsgivers styringsrett med tanke på endring av arbeidssted.

Dersom hjemmekontor er avtalt som fast ordning i ansettelseskontrakten, kan ikke arbeidsgiver ensidig pålegge den ansatte å jobbe fast fra kontoret. Arbeidsgiver er pliktig til å følge forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakerens hjem. Arbeidstilsynet har per nå vurdert at hjemmekontor i forbindelse med koronaviruset faller utenfor denne forskriften.

De fleste av våre medlemmer opplevde å bli pålagt hjemmekontor etter at større deler av samfunnet stengte ned. På bakgrunn av virusets store smittefare fikk dette betydning for HMS-arbeidet på den enkelte arbeidsplass. Myndighetenes anbefalinger og arbeidsgivers egne risikovurderinger, var begge forhold som talte for at en midlertidig endring til hjemmekontor, var innenfor styringsretten.

For sistnevnte gruppe ansatte, som ikke har avtalefestet rett til hjemmekontor, vil arbeidsgiver som utgangspunkt kunne pålegge den ansatte å møte opp på det arbeidssted som er angitt i ansettelseskontrakten. Unntak kan tenkes der arbeidstaker er særskilt utsatt for smitte. Det anbefales at man i tilfellet går i dialog med arbeidsgiver og tillitsvalgte for å finne en god løsning.

– Av hensyn til smittevernet har helsemyndighetene gått ut med en anbefaling om at alle som har anledning til å arbeide fra hjemmekontor, bør gjøre dette. Samtidig fraråder helsemyndighetene bruk av offentlig kommunikasjon i rushtiden uten å bruke munnbind. Hvor sterkt står dette hensynet i forhold til styringsretten? Kan for eksempel arbeidsgiver forskyve arbeidstiden til ansatte, slik at de ikke reiser i rushtiden?

– På samme måte som for arbeidssted, skal avtalt arbeidstid også reguleres i ansettelseskontrakten, eventuelt med henvisning til gjeldene tariffavtaler hvor arbeidstid er regulert. Utgangspunktet er at arbeidsgiver ikke ensidig kan beslutte å forskyve avtalt arbeidstid til utenom rushtid. Endring i avtalt arbeidstid må i tilfelle bygge på enighet mellom arbeidsgiver og den enkelte. En nærliggende løsning, er at den ansatte både starter og avslutter dagen hjemmefra og reiser til og fra kontoret i arbeidstiden. Vi forventer at arbeidsgiver utviser stor fleksibilitet.

– Hvordan stiller det seg med ansatte som enten selv er i risikogruppen, eller har nær familie som er i risikogruppen? Kan arbeidsgiver pålegge disse å arbeide kun fra sin vanlige kontorplass og i tillegg pålegge dem å arbeide normalarbeidsdag, selv om dette medfører at de må bruke kollektivtransport i rushtiden? Er det slik at arbeidsgivers styringsrett viker for hensynet til liv og helse?

– Nå er arbeidsgiver forpliktet til å påse at de ansatte har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, både fysisk og psykisk. Målet er at ingen skal bli skadet eller syk på grunn av arbeidet. Arbeidsgiver har følgelig en generell tilretteleggingsplikt for å ivareta helsen til arbeidstakere som tilhører risikogrupper.

For arbeidstakere i risikogruppe vil reisevirksomhet, samt arbeidsoppgaver som innebærer mye fysisk kontakt med andre personer, måtte vektlegges i risikovurderingen. Rådene til personer med moderat/mye økt risiko for smitte og sykdom, er likevel å unngå kollektiv transport. Dersom ansatte i en risikogruppe, er avhengige av kollektivtransport for å komme seg på jobb, er Finansforbundets klare oppfatning at arbeidsgiver er pliktig til å tilrettelegge for hjemmekontor.

Dersom arbeidstaker er i nær relasjon til noen i en risikogruppe, vil fastlegens anbefalinger være aktuell. Vår forventing til arbeidsgiver er at de strekker seg langt for å gjøre tilpasninger. Hvorvidt arbeidsgiver her har en plikt til å tilrettelegge, beror på en konkret vurdering i den enkelte situasjon. Advokatene i Finansforbundet kan kontaktes for bistand. (Se også artikkelen: Hjemmekontor – hvilke regler gjelder på side 30.)

KOMPETANSE JUNGELEN
ILLUSTRASJON: MISSBO0.NO

Det er lett å gå seg vill i kompetansejungelen, men Finansfokus viser vei. Sett deg et mål for hvor du vil være om noen år og lag din egen kompetanseplan.

– DU MÅ HA SULT OG DRIV I MIN ROLLE
Hovedtema
Kompetanseutvikling i Fremtind

– DU MÅ HA SULT OG DRIV
I MIN ROLLE

Abdel El Moussaoui startet i Fremtind, tidligere SpareBank 1 Forsikring, som forsikringsrådgiver på bedriftsmarkedet. Han forsto raskt at det var viktig å skaffe seg kompetanse om selskapets produkter.

Tekst: Sjur Anda Foto: Sverre Chr. Jarild


D et krever god kompetanse for å kunne selge produktene og forstå kundens behov. Opplæringsmaterialet var stort sett digitalt, og jeg fikk god veiledning fra kolleger og nærmeste leder, sier Moussaoui.

Da SpareBank 1 fusjonerte med DNB i 2019 ble han fagsjef for et team som primært jobber mot SpareBank 1-porteføljen.

– Jeg har en litt overordnet rolle, der jeg også skal ivareta mine kollegers kompetanse. Det var mye nytt å lære, men jeg fikk i stor grad utforme opplæringsløpet på egen hånd. Dermed fikk jeg også en god oppfatning av hva man trenger å lære når man kommer som ny, slik at nyansatte vil få en enda varmere velkomst og mye tydeligere opplæringsløp enn tidligere. Min leder har vært veldig fleksibel og gitt meg den tryggheten jeg trenger for å forme min nye rolle.

Han har ansvar for at alle i teamet har riktig fagkompetanse for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver. I tillegg har han ansvar for å godkjenne spesielle risikosaker.

– Jeg må ha kunnskap om alle regler og produkter, slik at jeg kan lære dette videre til andre ansatte. Det skjer jevnlige endringer på disse områdene. Jeg har tett kontakt med fagkyndige i selskapet og går jevnlig på møter og kurs for å holde min egen kompetanse på topp. Jeg jobber på bedriftsmarkedet og da må du også holde deg oppdatert på bransjene du jobber mot. Det kan komme nye produkter som skal forsikres, og da må man vurdere risiko.

GENUIN INTERESSE FOR BRANSJEN

– Hva er det som driver deg?

– For å være i min rolle må du være sulten og ha en driv til å ville noe mer. Jeg har også en genuin interesse for bransjen og jobben min. Det går ikke å holde farten oppe hvis man ikke trives i jobben og synes arbeidsoppgavene er givende. På avdelingen har vi jevnlige møter, der vi deler erfaringer og kunnskap. Ved å finne nye måter å gjøre ting på, bidrar vi også til å øke kompetansen. Det er veldig lav terskel for å dele det man kan.

– Har din kompetanseutvikling påvirket din lønn?

– Generelt i finansbransjen er hardt arbeid nøkkelen til gode resultater. Resultatene kommer som oftest om man besitter god kompetanse og hele tiden oppsøker forbedringspotensialet i alt man gjør. Dette «premieres» med økt lønn.

VIL OPPOVER

Selv om Moussaoui allerede har tatt karrieresteg, vil han gjerne videre.

– Jeg vil gjerne opp på underwriternivå. En underwriter har ansvar for å prise produkter optimalt, samt gjøre detaljerte risikovurderinger på de største kundene. Men det krever tid og tålmodighet og hard jobbing. Neste steg for meg vil være å dra oftere ut til kunder. Da lærer man mye om risiko. Det er noe annet å se ting med egne øyne, enten det er snekkere som jobber i høyden eller andre ting. Man får en dypere forståelse for hvordan ting fungerer, avslutter Moussaoui.


Min CV

Navn: Abdel El Moussaoui

Alder: 29 år.

Stilling: Forsikringsrådgiver og fagsjef

Bakgrunn: Bachelor i økonomi og administrasjon samt fordypning i investeringsanalyse.

GIKK FRA KUNDESERVICE TIL HVITVASKINGSARBEID
Hovedtema
Kompetanseutvikling i DNB

GIKK FRA KUNDESERVICE TIL HVITVASKINGS-
ARBEID

For Tine Villåsen ga DNBs reskill-program nye faglige utfordringer. Etter et kort, men hektisk utdanningsløp, jobber hun nå med å sile ut bedriftskunder som ikke har dokumentasjonen i orden.

Tekst: Sjur Anda Foto: Sverre Jarild


F or to år siden begynte Villåsen på DNBs bankkontor på Gardermoen. Kundeservice og valutahåndtering var en viktig del av hverdagen. Hun syntes det var spennende og givende å jobbe i bank. Men bare ett års tid etter ansettelsen, søkte banken internt etter folk som kunne tenke seg et reskill-løp innen AML (hvitvaskingsarbeid). Reskill i DNB innebærer et intensivt løp, der man på heltid studerer et nytt fagfelt for å kunne skaffe banken den kompetansen den trenger. Med en bachelor i revisjon i bagasjen og en interesse for tall, ble dette svært interessant.

– Jeg har alltid vært opptatt av å utvikle meg og tilegne meg ny kunnskap. Jeg utviklet mye av mine personlige egenskaper med kundeservice, men jeg trengte, og ønsket, litt mer faglig tyngde. Dette var en mulighet til å lære hele verdikjeden i DNB på et spennende fagfelt, sier Villåsen.

– Hva var det med AML som var så spennende?

– Jeg var interessert i å lære mer om hvordan enkelte prøver å utnytte banker. Å kunne jobbe mot hvitvasking, er meningsfull. På denne tiden var det også mye om dette i mediene, da mest knyttet til ulike skandaler. I tillegg var det en mulighet til å lære mye nytt og finne ut mer om hva hvitvasking er, forteller 28-åringen.Det er et faglig
komplekst område.

TØFF UTDANNING

Hun søkte på reskill-løpet, var på intervjuer og ble til slutt valgt ut som en av dem som startet opp i oktober i fjor, med endelig eksamen i desember. Utdanningsløpet var hektisk.

– Det var mye å lære på kort tid, og vi ble heltidsstudenter en periode. Det var mye lesing på kveldstid og jobbing for å komme i mål med det avsluttende prosjektet. Vi fikk også ulike sertifiseringer som tok mye tid. Underveis var det også hospitering for å oppleve arbeidshverdagen i de ulike arbeidsområdene.

Etter endt løp søkte hun ny jobb innen KYC (kjenn din kunde) på bedriftsmarkedet, der hun begynte i januar i år.

– Jeg hadde fått en stødig innføring i fagfeltet, som var godt å ta med inn i den nye rollen. Samtidig var det mange rutiner og prosesser som måtte læres. Det er et faglig komplekst område. Reskill ga meg en god basis, med oversikt over regelverk og hvordan ting henger sammen.

– Har du avslørt noe snusk?

– Det er stadig bedrifter som ikke får være kunder hos oss, fordi de ikke klarer å levere nødvendig dokumentasjon. Dette kommer til å bli stadig strengere, med mer og mer reguleringer.

INGEN STOR PLAN

Hun har ikke hatt noen stor karriereplan med klare mål. Hun ser hvilke muligheter som åpner seg og går for det som virker spennende.

– Nå skal jeg utvikle meg og lære mer innen dette fagfeltet, så får vi se hva som skjer etter hvert. Nå får jeg en trygg faglig plattform som jeg er sikker på vil gi meg flere muligheter.

– Har reskill påvirket ditt lønnsnivå?

– Jeg har en høyere grunnlønn nå enn da jeg jobbet på Gardermoen, men der hadde jeg tillegg for kvelder og helger, så totalt sett ligger jeg vel ganske likt. Men jeg er overbevist om at dette var et godt valg, også lønnsmessig. Å videreutvikle seg er aldri feil, avslutter Villåsen.


Min CV

Navn: Tine Villåsen

Alder: 28

Stilling: Bachelor i Revisjon fra OsloMet

Bakgrunn: Kundevert på DNB Gardermoen

Reskill AML

KYC Specialist i Corporate Banking

MASTER GIR MULIGHETER
Hovedtema
Kompetanseutvikling i Handelsbanken

MASTER GIR MULIGHETER

I fjor avsluttet Christer Enersen en masterutdanning i ledelse og motivasjon. Det har gitt ham ny kompetanse i dagens jobb og vil forhåpentlig også kunne åpne nye dører.

Tekst: Sjur Anda Foto: Sverre Jarild


J eg har lenge hatt lyst til å videreutdanne meg, forteller Enersen, som er hovedtillitsvalgt på heltid for Finansforbundet i Handelsbanken.

I masteren har han fått påfyll av arbeidsrett samt på en hel del HR.

– Jeg har fått et godt påfyll av kunnskap, som gjør at jeg nå kan gjøre en bedre jobb. Dette var et arbeidsrettet studium, direkte knyttet til min jobb som tillitsvalgt, forteller Enersen, som også har fått god støtte av arbeidsgiver.

– Banken har betalt studiene, og jeg har fått de fridagene som har vært nødvendige for å gjennomføre. Det var helt avgjørende, siden jeg var avhengig av full lønn underveis. Jeg er takknemlig for denne muligheten til påfyll. Samtidig er banken tjent med at jeg har god innsikt. Mitt arbeid er basert på kunnskap, og jeg jobber tett med HR. Et konkret resultat er at vi nå utvikler et lederkurs sammen, der jeg bruker mye av kunnskapen fra studiene. Som tillitsvalgt er du like mye en samarbeidspartner som en motpart.

VIL JOBBE I HR

– Åpner masteren noen nye muligheter for deg?

– Jeg ønsker å jobbe med HR på sikt. Derfor håper jeg at den nye masteren, sammen med en solid erfaring som tillitsvalgt, kan bidra til det.

– Har kompetansehevingen ført til høyere lønn?

– Ikke foreløpig, men masteren vil nok ha en positiv innvirkning på lønnsutviklingen, sier Enersen, som synes det er gode utviklingsmuligheter i Handelsbanken.

– Hos oss bestemmes kompetanseutviklingen lokalt, mellom den ansatte og leder. Hver ansatt har egne handlingsplaner. Der må du få med det du har lyst til å gjøre. Så lenge du har en god plan og begrunnelse for hvor du vil, så er banken interessert i å utvikle sine medarbeidere videre.

KOMPETANSE FRA FORBUNDET

Som tillitsvalgt har han også fått mye kursing fra Finansforbundet.

– Dette har vært helt avgjørende for å gjøre en god jobb som tillitsvalgt. Vi skal vite mye om mangt, uten å være eksperter. Samtidig har forbundet sentralt eksperter på en rekke områder, som jeg konsulterer jevnlig, sier Enersen, som er tydelig på at det å være tillitsvalgt også kan være en god karrierevei.

– Det er ikke mange som kan bli tillitsvalgt på heltid, men mange tillitsvalgte har beveget seg over i ulike lederposisjoner her hos oss. Det er et springbrett der man får mulighet til å vise engasjement og hva man kan. I tillegg treffer du mange nøkkelpersoner i bedriften. Å satse som tillitsvalgt, er en nyttig erfaring som kan gi nye muligheter senere , sier han.


Min CV

Navn: Christer Enersen

Alder: 45

Utdanning: Bachelor i markedsføring fra Norges Markedshøyskole

Executive Master of Management på BI

Arbeid: Flere stillinger i Handelsbanken Norge. Siden 2014 hovedtillitsvalgt på heltid samt styremedlem i Handelsbanken Norge.

GIKK FRA HR TIL TECH
Hovedtema
Kompetanseutvikling i Gjensidige

GIKK FRA HR TIL TECH

Helene Cappelen har gått fra en HR-partnerrolle, til å digitalisere og automatisere skadebehandlingen. Nå jobber hun som forretningsutvikler for privatsegmentet i Gjensidige.

Tekst: Sjur Anda Foto: Sverre Jarild


J eg startet i Gjensidige som HR-partner. Da var det avgjørende å sette meg inn i forretningen, og lære meg forsikring for å kunne være en god rådgiver for lederne. Etter hvert ble det fristende å få være med å utvikle forretningen nær kundene våre.

– De trengte noen på skade som var gode på atferd og som forsto folk. Jobben besto i å bygge gode, logiske, digitale prosesser, slik at ting blir så enkelt som mulig for kundene. Det kreves ganske mye innsikt i atferd når man skal lage slike løsninger, for vi lar oss alle påvirke av språkvalg og rekkefølgen informasjon blir presentert i. Det handler om å gi kundene informasjonen de trenger – ikke mer og ikke mindre, sier Cappelen, som syntes det var gøy å gjøre noe nytt.

– Det var veldig morsomt å få denne jobben. Her får jeg bruke min fagkunnskap på en helt annen måte, med kundenes atferd i fokus.

Effektivisering og automatisering av skadeprosessene er viktig for Gjensidige, og det er ansatte med mange ulike fagbakgrunner som bidrar i arbeidet.

– Hvordan har det gått å bytte fagfelt?

– Gjensidige er svært dyktig, og nye kolleger er flinke til å ta imot, lære bort og gi støtte når man er ny. Vi tar vare på og hjelper hverandre. Det er en forutsetning for å lykkes når man flytter rundt.

KJENNER ORGANISASJONEN

Det er nå 4,5 år siden Cappelen begynte i Gjensidige. Tidligere har hun vært åtte år i ulike HR-funksjoner i konsulentfirmaet Deloitte.

– Jeg lurte veldig på hva alle som jobber i forsikring egentlig drev med, ler Cappelen. Det har hun fått god innsikt i nå.

– Når du jobber som HR-partner, får du sett organisasjonen i et fugleperspektiv. Du jobber tett med ledelsen og får god oversikt over hva som er forretningsmessig viktig.

Nå har hun jobbet 1,5 år som forretningsutvikler i divisjon Privatmarked, med ansvar for ulike typer prosjekter i skillet mellom forretning og tekniske miljøer. Å bytte arbeidsoppgaver har gjort at hun har måttet sette seg inn i mye nytt.

– Jeg har tatt kurs i Gjensidigeskolen, mens jeg har flyttet rundt. I tillegg leser jeg mye bøker og hører på podcaster. Jeg har tatt e-læringskurs hos Udemy, som vi samarbeider med. Å kunne kombinere ulike måter å lære på, har vært veldig nyttig. Vi kan også være raske på å få på plass nye kurs når behovet dukker opp, i samarbeid med vår egen skole. Det har vi blant annet gjort på kundereise- metodikk.

TECH-HODE

– Hvorfor ville du bytte fra HR til teknologi?

– Jeg synes teknologi er morsomt og hadde ønske om å bytte. Jeg hadde dialog med leder, som var positiv. Først fikk jeg muligheten til en internrotasjon, og senere fikk jeg fast jobb i Digitalisering og Utvikling i Privat. Da brukte jeg et halvår på å lære meg ulike programmer og hvordan disse henger sammen. Samtidig fikk jeg gleden av å bli kjent med en ny del av organisasjonen. Mitt mål er å ha det morsomt på jobb hver dag og hele tiden lære noe nytt. Det har jeg opplevd så langt i Gjensidige, avslutter Cappelen.


Min CV

Navn: Helene Cappelen

Alder: 38 år

Stilling: Forretningsutvikler i Gjensidige

Utdanning: Master of science, Ledelse og organisasjonspsykologi, BI

Bachelor of science, Kultur og kommunikasjon, UiO

SETTER KONKRETE KARRIEREMÅL
Hovedtema
Kompetanseutvikling i Danske Bank

SETTER KONKRETE KARRIEREMÅL

I 2017 begynte Emilie Willoch Frøyland å jobbe i Danske Bank, med markedsansvar for Private Banking. Allerede da tenkte hun fremover. Hvor lå mulighetene, hva var neste steg på karrieren?

Tekst: Sjur Anda Foto: Sverre Jarild


J obben som business manager i Private Banking så svært spennende ut. Men jeg skjønte også at jeg manglet erfaring og kompetanse for stillingen, sier Frøyland, som i dag sitter i nettopp den jobben, noe som ikke er tilfeldig.

– Jeg vurderte hvordan jeg kunne skaffe meg den nødvendige kompetansen og erfaringen, og jeg jobbet målbevisst for å kvalifisere meg for stillingen.

Frøyland involverte seg i prosjekter på tvers av banken, både i Norge og på konsernnivå. I tillegg søkte hun utfordringer innen prosjektledelse på større strategiske implementeringer.

– Jeg hadde verken erfaring fra konsulentfirmaene eller en master å vise til. Men jeg visste at jeg var villig til å skaffe meg kompetanse internt, og at jeg raskt kunne sette meg inn i nye problemstillinger. I tillegg var jeg opptatt av å levere gode resultater og vise at jeg behersket både strategiarbeid og prosjektarbeid. På mange måter fikk jeg vise mitt potensial, noe som jeg tror var avgjørende for at jeg fikk denne jobben.

JOBBET MÅLRETTET

Akkurat det å kunne vise til konkrete resultater og ha evne til å sette seg inn i nye ting raskt, mener hun er noe av det beste man kan gjøre i en intervjusetting. Selv har hun jobbet målrettet for å få den stillingen hun har i dag.

– Mange har ofte svevende mål og tenker langt frem: Hvor ser de seg selv om fem til ti år? Jeg prøver å gjøre mine mål så konkrete som mulig: Hvor vil jeg være i denne organisasjonen, og hvor kan jeg lære? For meg har det vært viktig å ha en arbeidsgiver som ønsker at de ansatte skal videreutvikle seg, og se potensialet.

KOMPETANSE SIKRER JOBB

– Hva er neste mål for deg?

– Akkurat nå lærer jeg mye der jeg er. Jeg har en svært variert jobb, der jeg stadig er med på nye og spennende prosjekter. Rollen jeg har, kan også være sentral i de endringene som kommer fremover med enda sterkere digitalisering. Samtidig er det mange dyktige ledere her i banken. Felles for de fleste er at de enten har kunde- eller produkterfaring. Det kan være en aktuell vei for meg etter hvert.

– Hvor viktig er kompetanseutvikling for deg?

– Det er helt sentralt. Vi unge får økt pensjonsalder, og mange vil være avhengig av å ta ny utdanning. I tillegg må man holde seg oppdatert med kontinuerlig kursing. Jeg er nysgjerrig og ønsker å skaffe meg relevant kunnskap. Å ha et bevisst forhold til kompetanseutvikling videre, er helt nødvendig for sikre seg jobb og lønnsutvikling, avslutter hun.


Min CV

Navn: Emilie Willoch Frøyland.

Alder: 27 år.

Utdanning: Bachelor of Science, corporate communications and business ved University of Texas at Austin.

Yrkeserfaring: Tre år i to forskjellige roller i Danske Bank Private Banking, tidligere markedssjef for fintech-startup i New York.

NY STUDIE KOMPETANSENE SOM AVGJØR DIN FREMTID
Hovedtema
Kompetansekartlegging

NY STUDIE
KOMPETANSENE SOM AVGJØR
DIN FREMTID

Digitalisering og fire fremtidskompetanser vil påvirke medlemmene mest i tiden som kommer. Det viser en ny fremtidsstudie fra rådgivningsfirmaet inFuture.

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: inFuture


S kaperkraft, informasjonskyndighet, fordypningsevne og sosial kompetanse er de fire fremtidskompetansene som i tillegg til digitalisering, vil påvirke medlemmene mest fremover.

Utgangspunktet for studien er hva Finansforbundet må gjøre for å være relevant for medlemmene frem mot 2025. I studien fikk 20 nåværende og fremtidige medlemmer i oppdrag å vurdere hvordan 11 trender vil påvirke deres fremtid. (Se egen sak.) Samtidig skulle medlemmene ta stilling til hvor godt forberedt de er til å møte de ulike trendene. Til slutt fikk medlemmene mulighet til å gi innspill til hvordan Finansforbundet kan møte medlemmenes fremtidige kompetansebehov.

ARBEIDSLIVET ENDRES

– Ingen blir upåvirket av de store endringene som nå skjer i arbeidslivet. I fremtidsstudien identifiserer vi hvilke trender som påvirker finansnæringen, fagforeningene og medlemmenes kompetansebehov fremover. (Se egen sak.)

Vi ser spesielt på hva Finansforbundet kan gjøre for at medlemmene kan møte disse trendene best mulig. Medlemmene står overfor spennende utfordringer som vi må finne gode håndteringer på, sier Malin Dahl i inFuture som har vært prosjektleder for studien. Fremtidsstudien viser at det er et bredt spekter av trender som påvirker finanssektoren, fagforeningene og medlemmenes kompetansebehov. Basert på de trendfunnene som ble gjort, har inFuture definert fire medlemstyper (personas) som legger ut på hver sin læringsreise. Formålet med disse læringsreisene er å finne ut hvordan medlemmene i Finansforbundet kan møte trendene i hverdagen. De dannet også grunnlaget for en workshop der deltakerne ble utfordret til å prioritere og drøfte forslag til hvilke kompetansehevende tiltak som er viktigst for dem.

MEDLEMMENES BEHOV

Å tilegne seg ny kompetanse, få nye perspektiv samt bygge og vedlikehold nettverk blir viktig for medlemmene fremover.

– Medlemmene er svært opptatte av hvordan de kan utvikle sin kompetanse. Det er ingen tvil om at digital spiss- og breddekompetanse er en forutsetning i finansnæringen i dag. Korona-utbruddet har forsterket dette ytterligere. Mange har de siste månedene gått fra å være nølende brukere til å bli digitale superbrukere. Tidligere definerte bedrifter digitalisering som store omstillingsprosesser. Nå har alle ansatte blitt kastet ut i den nye digitale virkeligheten over natten, sier Trygve Lie. Han har vært prosjektleder for workshopen.

Lie viser til at digitaliseringen også setter fart i formidlingsøkonomien. Her skapes nye behov og endrer måten vi jobber på. Han tror derfor at andelen arbeidstakere som har flere enn én arbeidsgiver, vil bli høyere fremover. Også måten vi samarbeider på, vil bli endret. Digitale løsninger senker terskelen for formidling av kompetanse. Alt dette vil påvirke arbeidslivets fremtidige organisering.

SAMSPILL MED MASKINENE

– Tror dere at den omfattende automatiseringen og digitaliseringen vi nå ser, vil føre til færre jobber i finansnæringen?

– Vi tror ikke at maskinene vil overta for menneskene i finansnæringen, men når de kjedelige rutineoppgavene forsvinner, er det viktig å avklare hvem som skal gjøre hva. Derfor blir samspillet mellom maskiner og mennesker langt viktigere fremover. Generelt er de ansatte i finansnæringen godt skodd til å gjøre den jobben de gjør i dag, men arbeidslivet er i sterk endring. Nye arbeidsoppgaver og andre måter å jobbe på, krever at de ansatte må være villige til å lære hele livet, sier Malin Dahl og Trygve Lie.

De tror begge at finansansatte vil oppleve en økende grad av automatisering, men det er stor grad av usikkerhet hvordan dette treffer den enkelte arbeidsplass. Derfor må finansansatte bruke tiden godt. De må tilegne seg ny kompetanse og formalisere eksisterende kompetanse. Å få nye perspektiver, nye erfaringer og fornye seg i den nåværende stillingen, har aldri vært viktigere.BÆREKRAFT BLIR VIKTIGERE I FINANS

Figur 1:
Norsk BNP opp mot Norges finansielle eierskap i fremtidige olje og gassinntekter ( mrd NOK)

4000 milliarder kroner de anslåtte fremtidige inntektene Norge har fra olje og gass. Det er 40 prosent mer enn et års BNP. Disse inntektene er utsatt for en betydelig klimarisiko, og er dermed ganske usikre. Hvis olje og gass ender opp med å bli verdiløse, vil Norge dermed gå glipp av betydelige inntekter. Et annet moment er hva fortsatt olje- og gassproduksjon vil gjøre med Norges omdømme i en stadig grønnere verdensøkonomi.

Bærekraftige investeringer blir viktigere for å bekjempe klimautfordringene, ref. Finansforbundets satsing på «grønn finans»

Figur 2:
Andel ganske eller veldig bekymret fordelt på alder i 2018 og 2019

Over 75 prosent av oss mener klimaendringene er reelle, og godt over halvparten tror at menneskelig aktivitet påvirker klima. Undersøkelsen viser også at de unge er særlig bekymret for utviklingen.

(KILDER: inFuture analyse | Klimarisikoutvalget | Cicero/ Kantar 2018/19 | Danske Bank/ YouGov).

SLIK TREFFER TRENDENE DEG
Hovedtema
Kompetansekartlegging

SLIK TREFFER
TRENDENE DEG

inFuture har analysert hvilke trender som påvirker finanssektoren, fagforeningene og ditt kompetansebehov fremover. Her er resultatet:

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: inFuture


FINANSSEKTOREN

Bærekraft blir viktigere i finans
Internasjonal, bærekraftig næringsutvikling blir viktigere.

Enkeltindivider viktigere for en mer bærekraftig verden.

Automatisering inntar finansjobbene
Automatisering inntar høykompetanseyrkene.

Samspill med maskinene fremfor overtakelse av jobber.

Open finance sprenger verdikjeden
PSD2, Open Banking og fremvekst av API-er åpner opp banksektoren for fintech-aktører.

Plattformselskapene kan redefinere finans
«Vinneren tar alt» i en global, digital verden. Amazon dominerer eksempelvis i stadig flere bransjer. Bank kan bli den neste.FAGFORENINGEN

Formidlingsøkonomien gir nye behov for arbeidstakere
Digitale løsninger senker terskelen for formidling av kompetanse.

Formidlingsøkonomien endrer måten vi samarbeider på.

Økt konkurranse for fagforeningene
Nedgang i fagorganiseringen i Norge.

Økt konkurranse om fagforeningenes medlemmer.

Frivillig engasjement er i endringKOMPETANSE

Digital kompetanse blir viktigere
Internasjonal, bærekraftig næringsutvikling blir viktigere.

Enkeltindivider viktigere for en mer bærekraftig verden.

Automatisering inntar høykompetanseyrkene
Samspill med maskinene fremfor overtakelse.

Fire fremtidskompetanser blir viktigere
Skaperkraft, informasjonskyndighet, fordypningsevne og sosial kompetanse.

Fra kunnskapssamfunn til læringssamfunn
Relevant kompetanse ved hjelp av læring hele livet.

DETTE ØNSKER MEDLEMMENE
Hovedtema
Kompetansekartlegging

DETTE ØNSKER MEDLEMMENE

Finansforbundets medlemmer ønsker hjelp til å kartlegge og heve sin kompetanse, men det er et stort gap som må fylles. Det er hovedfunnet i en ny workshop fra inFuture.

Tekst: Svein Åge Eriksen


W orkshopen er en del av en fremtidsstudie om hvordan Finansforbundet kan være relevant også for medlemmene frem mot 2025. I workshopen fikk 20 medlemmer og potensielle medlemmer mulighet til å rangere hvordan 11 ulike trender påvirker dem og hvor godt rustet de selv mener å være til å møte disse trendene. I neste omgang fikk medlemmene gi innspill til hvilke tjenester og produkter Finansforbundet bør tilby. (Se egen sak.)

DIGITALT GAP

Å tilegne seg ny kompetanse, få nye perspektiver samt bygge og vedlikeholde nettverk blir viktig for medlemmene i Finansforbundet fremover.

Digital kompetanse blir viktigst. Samtidig er dette trenden som medlemmene sier de er dårligst rustet til å møte. Medlemmene ønsker at forbundet skal hjelpe dem med å fylle det digitale kompetansegapet.

– Spørsmålet er hvilken rolle Finansforbundet skal ta for å fylle dette gapet. Nå tilbyr forbundet allerede gratis digitale kurs, og etterspørselen er stor. (Se egen sak.) Forbundet kan bistå medlemmene med å kartlegge deres kompetanse. Et annet ønske fra medlemmene er å få hjelp til å skreddersy en kompetanseutvikling som er tilpasset utdanning, stilling og erfaring den enkelte har, forteller prosjektleder Trygve Lie.

TRENGER VERKTØY

Studien viser at medlemmene ønsker hjelp av forbundet til å kartlegge deres kompetanse, sammenligne kompetansen med andre og avdekke læringsbehov. Her trenger medlemmene et verktøy for å sammenligne egen kompetanse med andre som har tilsvarende utdanning og/ eller arbeidserfaring.

– Medlemmene trenger hjelp til å navigere i kompetansejungelen. De peker blant annet på et skreddersydd etterutdanningstilbud som matcher utviklingsbehovet til den enkelte. Medlemmene ønsker også salgskurs for å fremheve og nyttiggjøre seg nåværende kompetanse på en bedre måte. Foredragsserier i form av for eksempel webinarer med relevante fagtemaer er også spilt inn som et ønske. Nå er det opp til Finansforbundet å avgjøre hva de ønsker å gjøre videre med studien og de innspillene som har kommet, avslutter Trygve Lie.

Studien viser at Finansforbundet har en nøkkelrolle i å utvikle medlemmenes kompetanse frem mot 2025. Nå starter arbeidet med å utvikle nye og spennende kompetansetilbud til forbundets medlemmer. (Se egen sak.)


Trygve Lie, inFuture
Malin Dahl, inFuture
Tryg tenker nytt om kompetanse
Hovedtema
Kompetanse i Tryg og Sparebanken Møre

Tryg tenker nytt om kompetanse

Tryg imøteser regjeringens varslede kompetansereform, og regner med at den ytterligere vil styrke den positive utviklingen selskapet opplever på området.

Tekst: Hasse Farstad Foto: Eivind Senneset

arti bannerimg 8
NY KOMPETANSE: - Nå handler det om å være i stand til å tilegne seg ny kompetanse, sier HR-direktør Svein-Arne Kausland i midten. Til venstre: Karen Ølstad, leder for HR Service og support. Til høyre: Sikkerhetssjef Tony Eide i Tryg.


B ERGEN/ÅLESUND: – I samarbeid med Finansforbundet og medarbeiderne for øvrig, vil dette kunne gi ytterligere positiv effekt, sier HRdirektør Svein-Arne Kausland i Tryg.

Statsminister Erna Solberg lanserte i april en kompetansereform for Norges samlede næringsliv, gjennom stortingsmeldingen «Lære hele livet». Den har vært til høring og er nå til sluttbehandling i Stortinget.

Svein-Arne Kausland beskriver en utvikling som i løpet av ganske kort tid har endret hele tankesettet i Tryg rundt kompetansebygging. Fra et hovedsakelig kursdrevet opplegg som i dominerende grad imøtekom kompetansekravene, som ville møte de ansatte i deres neste jobb – til et «70–20–10»-opplegg, hvor eksterne kurs og annen utdanning nå utgjør den minste andelen. Hovedvekten er lagt på kompetanseheving i det daglige.

TO HOVEDMÅL I REFORMEN

Om kompetansereformens ene hovedmål, å dekke gapet mellom hva arbeidslivet trenger av kompetanse og den kompetansen arbeidstakerne faktisk har, sier Kausland at Tryg og finansnæringen allerede ligger godt an. Han trekker frem en utfordring spesielt på IT-området, hvor Tryg til nå har lyktes i å tette gapet gjennom utvikling av egne fagpersoner.

Om kompetansereformens andre hovedmål, som er at ingen skal gå ut på dato i arbeidslivet, kommenterer Kausland at eldre ansatte har vokst med oppgaven i retning av å fylle rollen som «morgendagens medarbeider».

– Nå handler det om å være i stand til stadig å tilegne seg ny kompetanse. Vi som arbeidsgivere skal være med å legge grunnlaget for at dette skal skje, sier Svein-Arne Kausland.

SAMARBEID MED AKADEMIA

Kjetil Hauge, leder for organisasjonsutvikling i Sparebanken Møre, sier at banken lever av kompetansen til de ansatte.

– Det er ikke lett å se tiltak i kompetansereformen som vi umiddelbart kan gjøre oss nytte av. Men det er positivt med alle tiltak som styrker muligheten for livslang læring, sier Hauge.

Han gir et eksempel på hvordan Sparebanken Møre innretter sin satsing på området: – Vi har organisert en egen avdeling med navnet Møreskolen, som har sin egen styringsgruppe med utvalgte personer fra konsernledelsen. Her vedtas strategi- og kompetanseplaner, og dette arbeidet har stort fokus hele veien.

Sparebanken Møre har dessuten et utstrakt samarbeid med akademia. Banken er representert i både fakultetsstyret og studieprogramrådet ved NTNU, og partene samarbeider om såkalte «summer internships».


Elisabeth Molvær.
FOTO: SVEIN ÅGE ERIKSEN
MASTER MED FULL JOBB

Elisabeth Molvær, som er autorisert finansiell rådgiver i Sparebanken Møre, mener at konkrete forslag i reformen, sammen med mulige initiativ fra Finansforbundet, vil kunne øke mulighetene for at flere finansansatte sikrer seg og samfunnet nødvendig kompetanse.

Selv kom hun til Sparebanken Møre i Spjelkavik som trainee i 2014, direkte fra gjennomført bachelorgrad ved Høgskulen i Ålesund, nå NTNU. I løpet av sin tid som trainee og etter hvert autorisert finansiell rådgiver, har hun gjennomført samtlige av Finans Norges fire autorisasjonsprogrammer i finansnæringen. I tillegg tok hun i desember i fjor mastergrad i business administrasjon med fordypning i strategi.

Masterstudiet ble gjennomført med økonomisk støtte fra banken og med full jobb ved siden av, med unntak av et halvt års studier i Skottland uten lønn.

NOE FOR TARIFFOPPGJØRET

Molvær liker kompetansereformens budskap om at «ingen skal gå ut på dato» på grunn av manglende kompetanse.

– Mulighetene ligger der for dem som er motiverte. Samtidig kan det være en utfordring med dem som ikke har ønske eller motivasjon for videreutdanning. Det er positivt at reformen åpner opp for støtte fra Lånekassen til folk som er i arbeid, og som ikke ser for seg at de kan redusere arbeidsmengde og inntekter for å ta utdanning, sier hun.

Molvær foreslår også at det etableres økonomiske incentiver i tariffavtaler for å stimulere ansatte til å ta videreutdanning: – Med en form for premiering av kompetanseheving vil kanskje enda flere se på de mulighetene som ligger der, avslutter hun.
Trenger ny kompetanse
Hovedtema
Kompetanseutvikling

Trenger ny kompetanse

– Kompetanseutvikling er en forutsetning for at den norske modellen fremdeles skal være bærekraftig, ellers faller sysselsettingsraten i Norge, og velferdsstaten settes under press, advarer Runa Opdal Kerr, arbeidslivsdirektør i Finans Norge.

Tekst: Tellef Øgrim Foto: Gorm K. Gaare

arti bannerimg 32
ANNEN KOMPETANSE: Runa Opdal Kerr i Finans Norge sier det sannsynligvis kreves en annen kompetanse enn dagens for de næringene som skal sikre Norge inntekter fremover.


T idligere i år la det statlig oppnevnte Kompetansebehovsutvalget frem den siste av i alt tre rapporter om Norges fremtidige behov for kompetanse. Runa Opdal Kerr fremhever, på vegne av Finans Norge, behovet for omstilling.

KORONASTØTTE VERSUS BÆREKRAFT

Nå ser hun frem til debatten om hvordan vi skal klare omstillingen fra en oljeøkonomi til en bærekraftig økonomi for fremtiden. Kerr mener at tiltakene for å møte koronakrisen med overføring av penger til bedrifter, kanskje ikke er bærekraftige i fremtiden.

– Det har vært helt nødvendig, men kan ikke fortsette i lengden. De næringer som skal sikre Norge inntekter fremover, krever sannsynligvis en annen kompetanse enn det mange har i dag, sier hun.

– Hvordan skal vi finansiere produksjonen av kompetansen denne omstillingen krever?

– Dagens bedrifter skal og må finansiere den kompetansen som er relevant for egen drift i dag og i fremtiden, men de har ikke ansvar for å betale for fremtidige bedrifters behov. Dette er en oppgave for myndighetene, sier hun.Arbeidslivet trenger korte,
modulbaserte og digitale
kurs fremover.

TRENGER KORTE IKTMODULER

I januar blinket Finans Norge ut det konkrete behovet for IKT-studieplasser i et møte med Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

– Vi har også vært tydelige overfor utdanningsinstitusjonene på at arbeidslivet trenger korte, modulbaserte og digitale kurs fremover, sier Opdal Kerr.

– Rekordmange meldte seg på de digitale kursene som Finans Norge i samarbeid med BI og NTNU tilbød kostnadsfritt, noe som viser at det er et etterspurt og ønsket tilbud. Utfordringen nå ligger i å få myndighetene til å gi de riktige incentivene, slik at utdanningssektoren kan tilby nok slike kurs, sier hun.

Nylig gikk flertallet på Stortinget inn for å gjøre relevant arbeid etter studier til en faktor i finansiering av universiteter og høyskoler. Opdal Kerr gir uttrykk for betinget optimisme, når vi spør henne om politikerne har tatt poenget.

– Jeg ser en vilje blant politikerne til å finne løsninger. Det gjelder imidlertid at de virkemidler som tas i bruk, gir fleksible løsninger som ikke bare treffer enkelte ansatte eller noen næringer. Det er viktig at industrien får nok fagopplæring, men det er ikke det samme behovet i andre næringer, som for eksempel i finans, avslutter Runa Opdal Kerr.

Gratis videreutdanning til medlemmene
Hovedtema
InFuture

Gratis videreutdanning til medlemmene

Finansforbundet har kjøpt nærmere 200 studieplasser til sine medlemmer i 2020. I tillegg dekker forbundet semesteravgift for alle som studerer på NTNUs nye gratiskurs om digital transformasjon og bærekraft, utviklet av professor Arne Krokan.

Tekst: Claude R. Olsen Foto: Sverre Chr. Jarild

arti bannerimg 32
HELE LANDET: - Nå vrir vi tilbudene våre mot digitale studieplasser fordi vi ønsker tilbud til medlemmer over hele landet, sier Mariann Christensen i Finansforbundet.


S øknadene strømmet inn til fristen 23. juni, og 186 heldige medlemmene er nå valgt ut til å få gratis studieplass. Kjøpet av studieplasser er et resultat av beslutning tatt av landsmøtet i Finansforbundet i fjor. Da ble det vedtatt å sette av 18 millioner kroner i årene 2020–2022 til stipend og videreutdanning ved universiteter og høgskoler.

DIGITAL FORRETNINGSFORSTÅELSE

Professor Arne Krokan ved NTNU har det siste året utviklet en digital kurspakke om digital transformasjon og bærekraft for ansatte i finansbransjen. Han har i mange år undervist i digital transformasjon av samfunnet og næringslivet og skrevet flere bøker om temaene.

Da han byttet fakultet, åpnet det seg en mulighet for å tilby kortere kurs enn de tradisjonelle universitetsfagene. Tilfeldighetene ville at både Finans Norge og Finansforbundet kontaktet ham om han kunne tilby studier for finansnæringen, etter at Norge stengte ned i forbindelse med korona-pandemien.

– Det kom ønsker om at kursene skulle være tilgjengelige for våre venner i finanssektoren og da gjorde jeg de fire første kursene åpne. Underveis har jeg fått innspill fra Finansforbundet og Finans Norge, sier Krokan.

Kurset gir 7,5 studiepoeng fordelt på fire kurs og en eksamensmodul. Studiet er gratis med unntak av semesteravgiften, som Finansforbundet betaler for sine medlemmer.

2 000 HAR MELDT SEG PÅ

Studiet er lagt opp slik at hvert kurs tilsvarer 1,5 studiepoeng. Slike korte kurs, også kalt nanokurs, har vært vanlige ved amerikanske universiteter, som MIT og Harvard, i mange år. De nye kursene i digital transformasjon og bærekraft er de første norske tilbudene.

I slutten av juni hadde nærmere 2 000 meldt seg på det første av de fire kursene i serien, de fleste fra finansbransjen.

Mens det første kurset gir perspektiv i hvordan digitaliseringen påvirker ulike samfunnssektorer, går de tre neste mer i dybden. Det andre kurset om kunstig intelligens gir innsikt i hva kunstig intelligens er og hvordan den kan brukes. Kurset startet i begynnelsen av juni.

Det tredje kurset handler om plattformorganisering, plattformøkonomi og delingsøkonomi. Det startet rett før sommerferien. Det fjerde kurset handler om fintech. Med kunnskap om kunstig intelligens, big data, er det enklere å forstå utviklingen innenfor fintech. Kurset starter til høsten. Eksamen er planlagt til oktober.

Det er ikke for sent å begynne. Kursserien vil ligge ute på nettet, og det er bare å gå i gang med første kurs. Se www. digit.ntnu.no/courses

For å komme videre fra ett kurs til det neste, må studenten ha svart riktig på minst 50 prosent av besvarelsene.

Nå jobber Krokan med å utvikle neste korte studium, denne gangen om blokkjeder, et annet viktig tema for finansbransjen.

STARTET FOR TO ÅR SIDEN

Finansforbundet begynte å kjøpe studieplasser for to år siden. I fjor tilbød forbundet 110 gratis studieplasser, de fleste på BI, og fikk 1 250 søkere. Den gangen måtte studentene møte på samlinger i løpet av studieperioden. I år tilbyr forbundet 286 studieplasser gratis til medlemmene, 170 av dem er digitale, en andel som vil vokse.

– Nå vrir vi tilbudene våre mot digitale studieplasser, både fordi vi ønsker tilbud til medlemmer over hele landet, gjøre studiene mer effektive og bærekraftige og ikke minst, spare medlemmene for tid, sier leder for Kompetanse og Fordel i Finansforbundet, Mariann Christensen.

Koronakrisen har satt fart på universiteter og høgskoler til å utvikle digitale studietilbud.

– Vi er veldig fornøyde med at de snudde seg så raskt. Både NTNU og BI har laget digitale versjoner av tidligere samlingsbaserte kurs. Det er en vinneroppskrift når fagforening, arbeidsgiverorganisasjoner og utdanningsinstitusjoner kan samarbeide om å gi gode utdanningstilbud til arbeidslivet. Et godt eksempel på et konstruktivt trepartssamarbeid, sier Mariann Christensen.

POPULÆRT BLANT MEDLEMMENE

Plassene er svært ettertraktet. På et kurs med 20 studieplasser som ble lyst ut i mai, var det 600 søkere første ettermiddagen.

– Våre medlemmer er veldig motiverte for ny kunnskap, fordi de jobber i en næring som er i en enorm utvikling, spesielt når det gjelder digitalisering. Mange av våre medlemmer ønsker seg oppdatert digital kompetanse, sier hun.

Interessen har vært størst rundt temaer som digital forretningsforståelse, bærekraft som forretningsområde og sertifisering i prosjektledelse. Studieplassene som tilbys i år, handler primært om disse tre temaene. Foreløpig har Finansforbundet avtale med NTNU, BI og Metier OEC.

I tillegg til studieplassene, kan medlemmene søke på stipend til ordinære studier. 55 medlemmer hadde frem til juni i år fått 660 000 kroner i stipend. Neste søknadsfrister er 1. september og 1. desember.

Studiedeltakerne velges noen ganger ved loddtrekning, andre ganger ut fra først-til-mølla-prinsippet. Med i vurderingen er om søkeren tidligere har fått stipend eller kurs.

Les mer: www.finansforbundet.no/
medlemskap/medlemsfordeler/
gratis-kursplasser

Webinar for dummies
Hovedtema
Kompetanse

Webinar for dummies

Å holde webinar er ikke det samme som å ha kurs der man møtes fysisk. Finansfokus har funnet ut hva du bør tenke på, både som webinarholder og deltaker.

Tekst: Sjur Anda

arti bannerimg 32

D et er onsdag ettermiddag. Espen Walbeck skal holde LinkedInwebinar for 50 av Finansforbundets medlemmer. Kurset har han holdt mange ganger, men nå etter korona er det blitt via nett i stedet for fysiske møter.

– Når man treffes fysisk, er det enklere å se hvilket tempo man skal følge. Det er lettere å se hvem som henger med og ikke. Tempoet på webinaret er generelt litt lavere, for at folk skal kunne både følge med på skjermen og samtidig jobbe med egen LinkedIn-profil, sier Walbeck.

Han har to kjøreregler når han holder webinar: At deltakerne slår av video og mikrofon, samt at de stiller spørsmål enten i chatten eller ved å «rekke opp hånden», som er en funksjon i Teams.

– Jeg tror ikke at alle er så komfortable med å vise seg på video når 50 personer er påkoblet samtidig. Jeg har på webkameraet, de andre slipper det. En viss anonymitet kan også gjøre det tryggere å stille spørsmål. Det er viktig å få frem også de «enkle» spørsmålene, for ofte er det mange som lurer på de samme tingene. Løsningen er å dra ned tempoet og oppfordre deltakerne sterkt til å stille spørsmål underveis i kurset, sier Walbeck.

SAVNER KONTAKTEN MED FOLK

– Hva er den største utfordringen med webinar?

– Jeg savner kontakten med folk. Nå er det ikke så lett å vite hvordan de reagerer på det du sier og gjør. Jeg vet heller ikke hvordan folk sitter og hvor de er. Noen er veldig ivrige på å stille spørsmål, andre er mer stille. Det kan være flere grunner til det. Noen driver kanskje med andre ting, som å lage mat, mens de deltar. Jeg må bare ta for gitt at de er interesserte, og at de har en grunn for å ha meldt seg på, selv om de ikke deltar med spørsmål og diskusjoner, sier Walbeck.

– Forbereder du deg på noen annen måte for webinar?

– Jeg har endret presentasjonen, slik at jeg viser mye mer på min LinkedInside. Ved fysiske kurs går jeg mer rundt og viser direkte på deltakernes skjerm. Presentasjonen må også tilpasses for visning på skjerm. Ellers er det viktig å sjekke at alt det tekniske fungerer, med god lyd og godt lys og at man har en bakgrunn som ikke er forstyrrende. Ekstern mikrofon er viktig her. Selv om man nå begynner å bli vant med møter over Teams og Skype, er dette fremdeles en ny form for å tilegne seg kompetanse på for mange. Uansett format på LinkedIn- kurset er målet mitt det sammen, deltakerne skal gå fra kurset med en bedre LinkedIn-profil enn det de hadde da de kom, sier Walbeck.

EN ANNEN MÅTE Å FORMIDLE PÅ

Mariann Christensen er leder for kompetanse i Finansforbundet. Siden april har avdelingen hennes gjennomført 15 webinarer. Hun har noen tips til hvordan man skal lykkes med webinar, både som arrangør og deltaker.

– Digital undervisning stiller helt andre krav til struktur og formidling. Du skal gjennom en skjerm nå ut til folk du ikke ser. Det er mange digitale møter, og folk kan bli litt webinarutmattet, sier Christensen.

TIPS TIL ARRANGØR:
 • Ha alt det tekniske på plass. Test dette før hvert webinar. Det er også bra å trene på å stå foran kamera.
 • Det er mindre dialog i et webinar. Fremhev innholdet og poengene, slik at presentasjonen blir poengtert og relevant for deltakerne. Ikke ha mange små detaljer på presentasjonen. Folk sitter på svært ulike skjermer.
 • Tenk på hvordan mottaker vil oppfatte presentasjonen. Målet er å gi dem en god læringsopplevelse.
 • Det er vanskeligere å holde på interessen online. Ha heller korte, hyppige økter enn få og lange.
SOM DELTAKER:
 • Ha ro rundt deg, slik at du kan konsentrere deg om webinaret.
 • Test det tekniske, slik at du har god lyd, video og bilde.
 • Det blir et bedre webinar hvis du er aktiv, dette er ikke videosendinger.

Espen Walbecks tre beste LinkedIn-tips

Tenk på nøkkelord når du lager din LinkedIn-profil. Legg inn de gode nøkkelordene som beskriver din kompetanse. Dette øker sannsynligheten for at profilen din blir funnet av rekrutterere. Bruk stillingsannonser som passer deg på eksempelvis Finn.no for å finne nøkkelord som kan beskrive din kompetanse.

Lag et godt og «selgende» sammendrag av deg selv som beskriver din erfaring og kompetanse.

Bruk LinkedIn strategisk for å oppnå ditt mål med å være på plattformen. Tenk gjennom hva ditt mål med å være på LinkedIn er, og la bruken gjenspeile ditt mål.

… og til slutt, last for all del opp et profilbilde av deg selv på LinkedIn! LinkedIn «straffer» deg dersom du ikke har et profilbilde.
DIGITAL KOMPETANSE OG ENDRINGSVILJE
Hovedtema
Kompetanse

DIGITAL KOMPETANSE OG ENDRINGSVILJE


Finansbransjens idealkandidat er sosial, endringsvillig og dyktig på kommunikasjon og har god digital forståelse.

Tekst: Sjur Anda

T ilgang til riktig kompetanse er svært viktig for bedriftene i finansbransjen. Finansfokus har stilt fire spørsmål om kompetanse til fem bedrifter. Svarene viser at digital kompetanse fremdeles er svært viktig. Samtidig fremhever flere at evnen til omstilling og å tilegne seg ny kunnskap, er sentrale egenskaper for å lykkes i bransjen. Koronasituasjonen har også endret hvordan bedriftene jobber med kompetanseutvikling.

DETTE ER VÅRE SPØRSMÅL

1. Hvordan jobber dere med kompetanseutvikling?

2. Hvilken kompetanse vil være viktig fremover?

3. Er det mangel på noen form for kompetanse?

4. Har koronasituasjonen påvirket måten dere jobber med kompetanseutvikling?Mette Kolstad Wiig, direktør i Gjensidigeskolen

1. Gjensidige har sitt eget interne akademi – Gjensidigeskolen, som feiret 10 år i høst. Når det gjelder kompetansekrav og autorisasjoner for bransjen, samarbeider skolen tett med eksterne institusjoner som Finans Norge og Forsikringsakademiet i Danmark. Vi har også inngått et samarbeid med BI om profilering og kompetanseutvikling.

2. Økt bruk av digitale verktøy og mer teknologidrevne kundereiser, utfordrer hva vi lærer opp ansatte i og hvordan. Nøkkelen ligger hos våre ledere, som gjennom å være gode rollemodeller skal lede for både læring, mestring og transformasjon. For alle gjelder det å samarbeide godt, være endringsvillige og å løfte blikket ut av egen silo. Mye handler om personlige egenskaper, men majoriteten av dette kan også læres.

3. Gjensidigeskolens kompetansestrategi definerer læring via to spor; Up-skill og re-skill. Gapet mellom behov og kompetansetilfang er allerede her, og er jevnt økende. Her vurderer vi re-skill – omskolering av egne ansatte. Dette er et alternativ for å øke kompetansetilfanget på relevant teknologi hos medarbeidere med allerede god forretningsforståelse. Det samme gjelder for analysekompetanse. Dyktige analytikere er per i dag en krevende målgruppe å få tak i. Her ser vi på muligheten for både up-skill – erfarne ansatte lærer opp mindre erfarne ansatte – og reskill. Å løfte kompetansen rundt agile arbeidsformer og forretningsorientert utvikling, blir også viktig fremover.

4. Ja, absolutt. To dager før Norge stengte ned, hadde vi fulle klasserom som var helt i starten av sine autorisasjonsløp. Disse ble raskt flyttet over til online-læring. Sammen med resten av Gjensidige har vi gjort et kvantesprang når det gjelder bruk av video, både til læring og daglig drift. 20 kandidater har nylig vært oppe til muntlig eksamen, og alt foregikk via Microsoft teams. Det betyr at både ledere, sensorer og nyansatte har tatt sats sammen i en ny verden. Vi arbeider nå med å finne riktig vekselbruk mellom klasserom og online-læring fremover.

Fungerende HR-direktør i KLP, Mona Refsdal

1. I KLP har vi valgt en miks av både intern og ekstern kompetanseutvikling. Enkelte medarbeidere benytter seg av studietilbud fra eksterne leverandører som BI og tilsvarende. Andre deltar på ulike fagkurs. Flest deltar på interne kompetansetilbud som KLP i stor grad har utviklet selv. Det gjelder klasseromskurs, webinarer, e-læringer og lignende.

2. Digital forretningsutvikling, IT-kompetanse, smidige arbeidsformer og ulike fagfordypninger er viktig kompetanse fremover.

3. Det er behov for kontinuerlig kompetanseutvikling til «up-skilling» og økt intern mobilitet gjennom «re-skilling». Innholdet varierer i de ulike forretningsområdene.

4. Ja, korona har påvirket både måten vi arbeider temamessig og hvordan vi designer kompetanseutviklingstiltakene. Digitale verktøy gjør kompetanseutvikling mulig, selv uten fysisk tilstedeværelse. Det gir mange nye og spennende muligheter.

Johan-Petter Winsnes, HR-sjef

1. Dette er et kontinuerlig arbeid og har høy prioritet. Ansattes kompetanse vil være bankens viktigste ressurs og viktigste faktor for å kunne skille oss fra konkurrentene. I tillegg til betydelig interne opplærings- og treningsaktiviteter, tilbys ansatte muligheter for faglig og personlig utvikling gjennom både interne og eksterne kurs og utdanningsinstitusjoner, med og uten studiepoeng. Vi er også medlem av Finansnæringens autorisasjonsordninger der ansatte i Privatmarked får tilgang til en rekke kurs-, opplæring- og treningsaktiviteter. I år vil det også komme autorisasjonsløp for Næringsliv. Ansatte deltar også på ulike arrangementer til våre samarbeidspartnere, som tilbyr kompetanseutvikling.

2. Skal vi lykkes med vår strategi, vil det å øke rådgivnings- og salgskompetanse fortsatt være viktig. Det stilles også store krav til bankens ledere. Det å styrke lederkompetanse og -ferdigheter er sentralt for at banken skal kunne lykkes med de endringene vi står overfor, og realisere de målene vi har satt oss. Kjennskap til, forståelse og ikke minst anvendelse av digitale løsninger, samt utvikle nye digitale verktøy for å skape nye forretningsområder, vil være avgjørende for at vi skal nå våre strategiske mål. Vi har tilført kompetanse for å sikre at vi etterlever lover og regler innen GDPR og antihvitvasking.

3. Vi vil aldri være i mål. Dette er et kontinuerlig arbeid. Vi vil hele tiden søke etter områder hvor vi kan styrke oss.

4. Ja. Den viktigste endringen er at ansatte har i større grad tatt i bruk digitale verktøy, både internt og eksternt. Vi har i tillegg blant annet gjennomført samlinger og kunnskapsprøver på digitale plattformer.

Iselin Sommereng, Head of Competence & Mobility

1. Vi jobber tett med forretningen for å avklare kompetansebehov opp mot våre strategiske mål. Vi bruker Motimate og LinkedIn-learning som våre digitale læringsplattformer i tillegg til konkrete up-skill- og re-skill-tiltak på våre kritiske kompetanser. Vi tilbyr også ekstern opplæring med og uten studiepoeng, og det er opp til hver enkelt leder å godkjenne dette.

2. Kritisk kompetanse for oss er blant annet engineering, product management, økt kunnskap innen agil metodikk, data og cyber security.

3. Vi har stort behov for flere utviklere.

4. Digital samhandling har akselerert på de digitale flater gjennom koronatiden. Derfor har vi satt søkelyset på hvordan kommunisere, samhandle og lære gjennom digitale hjelpemidler. Noen initiativ er blitt satt på hold der fysisk samhandling har vært en større del av læringsdesignet. Andre kompetanseinitiativ er blitt prioritert som blant annet «å endre vaner», «hvordan lede nært når avstanden er stor», «hvordan gjennomfører du gode workshops digitalt» og «selvledelse».


Kristin Vetleseter, kommunikasjonsdirektør

1. Behov for kompetanseheving avtales mellom medarbeider og nærmeste leder i en utviklingssamtale, eller når et behov oppstår. Kompetanseheving skjer både eksternt og internt, avhengig av hvilket kompetansebehov det er snakk om. Vi har alt fra medarbeidere som tar kurs eller grad på BI eller andre utdanningsinstitusjoner, til interne kurs om forsikringsbransjen, presentasjonsteknikk med mer. Det viktigste prinsippet hos oss er at det er god balanse mellom organisasjonens og den enkelte medarbeiders behov.

2. Med tanke på autorisasjonsordningene, vil oppmerksomheten fremover være rettet mot kompetanse for å vurdere og bedømme risiko. Dette for å sikre at vi har en god kundeportefølje. Utover dette vil kompetansebehovet avhenge av hvilket fagområde du jobber innenfor. Generelt er det ikke kun teknisk kompetanse (hard skills) som er viktig. Fremover blir evner og holdninger (soft skills) enda viktigere. Grunnen til dette er at teknologi og prosesser endrer seg raskt. Det krever blant annet at du er nysgjerrig, endringsvillig, samarbeidsorientert og har god yrkesetikk.

3. Det vil alltid være rom for forbedringer. Kravet til, og behovet for, kompetanse endrer seg i takt med endringer i samfunnet og markedet.

4. Ikke i særlig stor grad. Det er bare flyttet til digitale kanaler, og der har overgangen vært overraskende god. Det har også gitt oss stor kompetanseheving på digital samhandling.

SOFT SKILLS SMØRER SAMARBEIDET
Hovedtema
Kompetanse

SOFT SKILLS SMØRER SAMARBEIDET

Ingen tar eksamen i samarbeid, småprat og endringsvilje. Like fullt er det egenskaper som blir stadig viktigere i takt med digitaliseringen av arbeidslivet.

Tekst: Siri Gjelsvik Illustrasjon: Erika Gjelsvik


S oft skills defineres ofte som nettopp noe litt udefinerbart. Det kan være mellommenneskelige egenskaper som kommunikasjon, empati og evne til å samarbeide. Det kan være hun som alltid er oppdatert på det siste på sitt felt, og villig deler av ny kunnskap, eller han som later til å ha en egen radar for kolleger som trenger en liten oppmuntring. Til sammenligning er hard skills den kunnskapen du trenger hver dag for å gjøre jobben din; om programmering, regnskap, språk eller annet.

IKKE ROBOTER

– I en digital verden er det soft skills som gjør at vi skiller oss fra kunstig intelligens, sier Tone Storhoug, kundekonsulent og chatbot-ansvarlig i KLPbanken, og Maiken Tangen, Service Delivery Manager i Ingraphic.

– I dagens arbeidsmarked ber man gjerne om å få både i pose og sekk. Hos oss er det for eksempel mange med spisset teknisk kompetanse som også har mye kundekontakt. Da holder det ikke å bare være flink teknisk. De har også gode soft skills som gjør at de klarer å skape tillit og gode kunderelasjoner, sier Tangen.

I 2019 leverte de masteroppgaven «Digitale transformasjoner og soft skills». Lite visste de at hele Norge skulle gjennom en massiv digital transformasjon mindre enn ett år etterpå. Da sendte koronapandemien oss rett til langvarig hjemmekontor, med tilhørende hurtigkurs i digital samhandling. Selv den faste møteplassen – kaffeautomaten – måtte digitaliseres. Mer om det senere.


arti bannerimg 40
SOFT-BALANSE: Alle avdelinger har en veldig livlig, overtalende person, som kanskje er flink til å motivere andre, men som samtidig kan bli overkjørende. Også soft skills har positive og negative sider.
TILBAKEBLIKK I HISTORIEN

I oppgaven sin tar Storhoug og Tangen oss med noen reale klyv bakover, for å sette digitaliseringen i perspektiv: Den første industrielle revolusjonen inkluderte dampmaskiner. Den andre inkluderte elektrisk strøm og masseproduksjon. Den tredje industrielle revolusjonen involverte IT og elektroniske løsninger. Nå er vi inne i det som kalles den fjerde industrielle revolusjonen, som involverer roboter, automatisering og nye forretningsmodeller. Den utvikler seg eksponentielt, altså litt som Folkehelseinstituttets kurver over koronasmitte i midten av mars.

«I dagens samfunn tar teknologi, i form av maskinlæring, kunstig intelligens og robotisering, over i det domenet mennesket tidligere har vært alene om: det mentale som har kapasitet til å ta beslutninger og lignende», skriver Storhoug og Tangen i sin oppgave.


I en digital verden er
det soft skills som gjør
at vi skiller oss fra
kunstig intelligens.
Tone Storhoug og Maiken Tangen

ETIKK KAN IKKE PROGRAMMERES

Men det er ikke alt robotene kan gjøre. Tvert imot er det mykere egenskapene vi mennesker har, som gjør at vi kan administrere og organisere prosesser, som for eksempel blockchain, fra et etisk perspektiv. Mer tverrfaglig samarbeid krever også mer av oss enn hva en robot kan programmeres til.

Selv om stadig flere rapporter peker på at soft skills har økende relevans både for arbeidstakere og bedrifter, er det ifølge Storhoug og Tangen, få institutter for høyere utdanning som tilrettelegger for utvikling av soft skills.

– De viktigste soft skills som går igjen i våre funn, er kommunikasjon, endringsvilje, empati, eierskap, samarbeidsevne og læringsvilje. Det er en liste som kanskje bør revideres allerede i år, siden koronapandemien har endret mye på hvordan vi jobber. Kommunikasjon, samarbeidsevne og motivasjon tror jeg kanskje er det viktigste i hverdagen vi nå lever i, sier Storhoug.

KREVER EGENINNSATS FOR Å LÆRE

Dermed peker hun på et annet aspekt de tar for seg i oppgaven, nemlig hvordan soft skills kan minne om holdninger i stedet for ferdigheter. Digitale transformasjoner krever vilje til å lære og endre. Rekruttering i koronaperioden er et eksempel:

– Å bli ansatt midt i en periode hvor alt foregår på nett, krever litt ekstra av den som er ny. Vi drar jo på jobb for å være i et felleskap, sier Tangen.

– De som har kommet inn hos oss i denne perioden, er blitt tvunget til å lære veldig raskt, med kort opplæring på kontoret før de forflyttes til hjemmekontor. Den positive siden er at det er veldig effektivt, sier Storhoug.

Begge jobber i bedrifter som er digitalt modne.

– Da koronaen kom, var vi klare. Vi har til og med en digital kaffemaskin, hvor hele avdelingen kan logge inn. Der er det ikke lov å diskutere jobb, sier Storhoug.

– Digital morgenkaffe og «lunsj hangout» hos oss, er med på å skape samhold i disse tider, sier Tangen.


Maiken Tangen, Service Delivery Manager i Ingraphic.


Tone Storhoug, kundekonsulent og chatbot-ansvarlig i KLP-banken.
IKKE NOE KODAKMOMENT FOR NORSKE BANKER
Kommentar
FinTech

IKKE NOE KODAKMOMENT FOR NORSKE BANKER

Derfor har ikke ny teknologi ødelagt for norske banker.

Tekst: Sjur Anda Illustrasjon: Vilje Regine Knarvik Nordby
arti banner 42

D isrupsjon! Smak litt på ordet, spennende og litt farlig, ikke sant? For noen år siden var ordet på alles lepper. Banksjefer skalv i buksene og fryktet at horder av gründere, med tøffe briller, visjonære ideer og fantastiske apper skulle snu opp ned på en næring som i prinsippet har vært lik i hundrevis av år: Et sted som passer på pengene dine, og som låner ut penger til kvalifiserte låntakere. Rådville styreledere gikk fra den ene digitaliseringskonferansen til den andre, der kodakmoment fikk en helt annen betydning enn vakre bilder. Den digitale dommedagen var nær, hvis man skulle tro trendekspertene. Det var bare spørsmål om tid før hipstergründerne var de nye banksjefene, og den eksisterende næringen nærmest lå i ruiner.

Nå, noen år senere, kan vi fastslå at de gamle vant en krig som aldri ble kjempet. DNB er fremdeles Norges største bank, og posisjonene i markedet er omtrent som før. Bankdirektørene går fremdeles i mørk dress i stedet for hettegenser. Vi har fått et knippe forbrukslånsbanker, men de er gründet på folks manglende evne til sparing, ikke på nye spennende ideer.

Det finnes noen spennende initiativ med folkefinansiering, men heller ikke dette har tatt av som forventet, selv om man her ser en gradvis stigning. Det er mer snakk om evolusjon enn revolusjon, og mer et kompliment til tradisjonelle banker enn en erstatning.

Men alle appene, alle gründerne, de uteblir. Nye banker, som Revolut, har hatt suksess utenlands, men har ikke lykkes i Norge. Hvorfor er det slik?

Det er flere momenter å peke på. Norge er et land av boligeiere. I midten av 2018 hadde hver husholdning i snitt 1 177 000 kroner i boliggjeld. I et slikt marked er pengene råvarene som holder hjulene i gang. Folk velger bank ut fra hvor de får huslån. Foreløpig har appgründerne hatt nok med å skaffe penger til å få egen drift til å gå rundt. Det er ingen av dem som er i stand til å kunne låne ut noen milliarder. Dermed vinner de tradisjonelle bankene, uansett hvilke fine funksjoner en app måtte ha.

Norske banker er også langt fremme teknologisk. De har vært flinke, både til å utvikle egne digitale løsninger og til å kjøpe opp eller samarbeide med de mest interessante gründerne. If you can´t beat them, buy them. Norges mest kjente og suksessrike fintech-app Vipps ble for øvrig startet i DNB, eies nå av en rekke banker, og tjener ikke penger. Samarbeid i bransjen har holdt de små aktørene ute.

I tillegg er bankdrift et gjennomregulert område, der det er krevende å starte opp. Man skal ha orden på et complianceregelverk som stadig eser ut. Ikke helt enkelt for en liten startup.

Tillit er et annet nøkkelord. Norske kunder har tillit til eksisterende banker. Tillit er noe man fortjener, ikke noe man får. Å komme inn i et marked der de eksisterende aktørene har så høy tillit, er tøft. Da skal du virkelig ha noe spesielt å komme med.

Men PSD2 da? Vil ikke det snu opp ned på ting? PSD2 vil etter hvert føre til endringer i bransjen, bankene er tvunget til å åpne opp for tredjepart. Men også her vil de som satser, møte på kundens behov for boliglån og et ønske om å ha alt på én plass.

Lever da norske banker trygt, og kan styrelederne og direktørene lene seg tilbake i godstolen og fortsette å telle penger som ruller inn i strie strømmer? Selvfølgelig ikke. Truslene vil ikke komme fra små aktører med gode ideer. De vil komme fra store aktører, med breddfulle pengebinger og øynene festet på verdensdominans. Det handler selvfølgelig om big tech. Google, Apple og Amazon sprer sitt økosystem over hele verden. De har en unik innsikt i kundenes atferd og vet mer om folks ønsker og interesser enn folk selv. Og folk har et langt tettere og mer intimt forhold til disse amerikanske gigantene, enn de har til banken sin. Daglig bruker de selskapenes tjenester. Hva skjer den dagen bankkunden får tilbud fra Google om boliglån til en langt lavere rente enn de norske bankene tilbyr, med smidige søknadsprosesser og alt på plass i en telefon kundene allerede har? Da får de norske bankene et problem. Det finnes ingen konferanser som styreledere og direktører kan oppsøke, som gir dem løsningen på denne utfordringen.

FIN-TECH-NYTT

FIN-TECH-NYTT Tekst: Nils Elmark

Sannhetens time for tre utfordrer-banker


Covid-19 presser mange banker, ikke minst de utfordrer-bankene som har satset på vekst og venturekapital. De tre ledende britiske utfordrer-bankene: Starling, Monzo og Revolut har nettopp avlagt årlige regnskaper som illustrerer hvordan de tre fintech- selskapene klarer motgangen. Alle har dundrende underskudd som varierer fra 612 til 1 340 millioner NOK. Dette var også til en viss grad var forventet. Ideen om ”disrupsjon” er nettopp en form for blitzkrig der man med underskudd blåser de etablerte av banen. Krisen har likevel rammet omsetningen og veksten, ikke minst for Monzo som har vært dyktige til å markedsføre seg overfor millennias. De har også hatt en ensidig satsing på unge med få penger. Mozos verdi har derfor falt med 40 prosent siden starten på Covid-19. Det går rykter i London City om at en av de store amerikanske bankene vil overta Monzo. Men det er fortsatt bare rykter. De to andre bankene ser ut til å klare seg bedre. Starling har større spredning i kundesammensetningen og en mer organisk vekst. Revolut har hatt en kjempestor vekst med tre millioner nye kunder i 2020 og en frisk kapital på fem milliarder NOK.
SANNHETENS TIME FOR
TRE UTFORDRER-BANKER

Covid-19 presser mange banker, ikke minst de utfordrer-bankene som har satset på vekst og venturekapital. De tre ledende britiske utfordrer-bankene: Starling, Monzo og Revolut har nettopp avlagt årlige regnskaper som illustrerer hvordan de tre fintech-selskapene klarer motgangen. Alle har dundrende underskudd som varierer fra 612 til 1 340 millioner NOK. Dette var også til en viss grad var forventet. Ideen om ”disrupsjon” er nettopp en form for blitzkrig der man med underskudd blåser de etablerte av banen. Krisen har likevel rammet omsetningen og veksten, ikke minst for Monzo som har vært dyktige til å markedsføre seg overfor millennias. De har også hatt en ensidig satsing på unge med få penger. Mozos verdi har derfor falt med 40 prosent siden starten på Covid-19. Det går rykter i London City om at en av de store amerikanske bankene vil overta Monzo. Men det er fortsatt bare rykter. De to andre bankene ser ut til å klare seg bedre. Starling har større spredning i kundesammensetningen og en mer organisk vekst. Revolut har hatt en kjempestor vekst med tre millioner nye kunder i 2020 og en frisk kapital på fem milliarder NOK.


Hver fjerde forbruker vil velge Google

Like før korona-krisen startet, avslørte Google at de vil lansere sitt eget betalingskort. Nå har lanseringen blitt utsatt til 2021 på grunn av krisen. Men ikke vær i tvil: Teknologi-giganten vil lansere det nye plastkortet, og forbrukerne vil ta det i bruk. En analyse foretatt av research-firmaet Cornerstone, viser at det er stor interesse for det nye Google-kortet. På spørsmålet: “Hva vil du gjøre hvis du fikk tilbud om Google betalingskort?”, svarer hele 27 prosent at de vil åpne en slik konto. 11 prosent av respondentene svarer at Google vil bli deres primære bankkonto. Men Google gjør ikke dette bare for å bli en bank. De samarbeider med CitiGroup om prosjektet. Det gjør de for å få samlet enda mer data om forbrukerne. I likhet med Apple, Amazon og Facebook, som har tilsvarende initiativer til finansielle tjenester, ønsker Google tilsynelatende flere opplysninger om sine brukeres økonomiske aktiviteter. Det er her søkegiganten ser nye, fremtidige inntjeningsmuligheter.


BANK PÅ HJUL

Dette er ikke en ny idé. Vi har sett det før i mange andre sammenhenger. Ikke er det spesielt fintech heller, men det er god service til kundene. Barclays har startet et forsøk med å rulle ut sin bankfilial der hvor kundene er i Devon i det sydlige England. Området er hardt rammet: I løpet av de siste fem årene har beboerne mistet fire av fem bankfilialer. Mange klarer å løse sitt bankærend med en app, men for andre er det en katastrofe. Derfor kjører den nye bankbussen ut til kundene i de mer avsidesliggende områdene som sykehus, skoler, aldershjem og biblioteker. Hvis kundene har noe spesielt de skal ordne, kan de booke et møte med en av bankens spesialister for eksempel på lån til næringslivet, boligfinansiering eller få hjelp til å utarbeide budsjetter.


KREDITTKORT PÅ KUNSTIG INTELLIGENS


Cred.ai er en opprørsk fintech-startup der medlemmene, i tillegg til et par tidligere bankfolk, består av mennesker med en fortid som hackere, astronomer, kunstnere og vitenskapsfolk. De har funnet sammen for å lansere et nytt kredittkort som er drevet av kunstig intelligens. Problemet for mange unge amerikanere er at de ikke har noen kreditthistorie og derfor ikke kan få kreditt. Det gjør det nye kortet slutt på. Takket være kunstig intelligens, beregner cred. ai’s teknologiske plattform hele tiden brukernes kredittverdighet. Dermed slipper de å få kortet avvist. Hvis det ikke er dekning, vil kredittkortet ble trukket på fremtidige lønnsutbetalinger. Det er ingen gebyrer for brukeren og cred.ai arbeider med selvdestruerende kontonumre, som forhindrer svindel og misbruk på nettet. Det nye kredittkortet har dukket opp ut av det blå. Magasinet Forbes har beskrevet det nye tiltaket som ”Tesla of Banking”, og det henvender seg naturligvis til generasjon Z og Y.


Hver tredje fintech-entreprenør i Sør-Afrika er kvinne

Fintech-startups får mesteparten av de pengene som venturefondene i Latinamerika investerer. Det er meget oppløftende at 35 prosent av verdensdelens fintech-entreprenører er kvinner, og det er fem ganger så mange som det globale gjennomsnittet. Nettopp mangelen på finansiell inkludering er ett av Latin- Amerikas største sosiale problemer. Det kan være årsaken til at kvinnene har tatt en lederrolle i en ellers sterkt mannsdominert kultur. Lederen av verdens største neo-bank, Nubank med 15 millioner kunder, Cristina Juncqueira og Ecuadors betalingsplattform Kushki, knytter snart hele Sør-Amerika sammen med en enkel app stiftet av kvinnene Daniela Espinosa og Madeleine Clavijo. Men er de mange kvinnelige entreprenørene voksne for oppgaven? Ja, en ny undersøkelse viser at investorene får 2,5 ganger større avkastning ved å plassere pengene hos kvinnelige gründere.

NÅ KOMMER BÆREKRAFTIG FINANS 2.0.
Medlem

NÅ KOMMER BÆREKRAFTIG FINANS 2.0.


Økt kompetanse og økt bevisstgjøring hos medlemmene er målet når forbundet nå ruller ut bærekraftig finans 2.0. i organisasjonen.

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: Sjur Anda

arti 46 banner
ET GENERASJONSSPØRSMÅL: - Bærekraft er på mange måter et generasjonsspørsmål. Derfor må vi jobbe for å få med alle på bærekraftsatsingen, understreker Nanna Ringstad.


F ør sommerferien vedtok Finansforbundet å prioritere tre bærekraftsmål som skal bidra til å skape en felles forståelse for satsingen og retningen i organisasjonen. De tre målene er:


 • Oppnå likestilling og styrke kvinners stilling
 • Anstendig arbeid og økonomi for alle
 • Stoppe klimaendringer

I tillegg vil forbundet se nærmere på disse bærekraftsmålene:

 • Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle
 • Mindre ulikhet gjennom å redusere ulikhet i og mellom land
 • Ansvarlig forbruk og produksjon.
TYDELIGERE ROLLE

Bærekraftansvarlig Nanna Ringstad i Finansforbundet sier at vedtaket ikke er en startstrek, men en god ramme for fortsettelsen.

- Etter flere år med langsiktig og systematisk arbeid med bærekraft har forbundets rolle og plattform blitt enda mer tydelig. Det er på kunnskapssiden vi har aller mest å bidra med. Samtidig er det også her mye fortsatt er ugjort ute i virksomhetene.

Hun peker på at Finansforbundet som fagforening både har et ansatt- og samfunnsperspektiv på arbeidet med bærekraft. Forbundets rolle blir å ivareta og utvikle arbeidsplasser i det grønne skiftet. I tillegg skal forbundet arbeide for at finansnæringen er godt nok posisjonert for de omstillingene som kommer. Det handler om å bevisstgjøre de ansatte på hvilken rolle de kan ta, sikre at de får nødvendig kompetanse og anledning til å bruke den.Det er på kunnskapssiden
vi har aller mest å
bidra med.

MANGLER KUNNSKAP

- En tidligere undersøkelse forbundet har gjennomført viser at det er mange som vil arbeide med bærekraft, men det er stor mangel på kompetanse på området. Hva vil forbundet konkret bidra med for å heve de ansattes bærekraftskompetanse?

- Kartleggingen viser at omtrent halvparten av de spurte er positivt innstilt til å jobbe mer med bærekraftspørsmål. Det er gode nyheter for finansvirksomheter med bærekraftsambisjoner. Men undersøkelsen viser også kun én av 10 spurte mener selv at de har gode nok kunnskaper til å kunne drøfte temaer knyttet til bærekraft med kundene. Det er grunnen til at vi nå er i gang med et nytt kunnskapsprosjekt om bærekraftig finans som vi håper å lansere på nyåret. I løpet av høsten vil vi også lansere en rekke webinarer med ulike perspektiver knyttet til bærekraftig finans. Vi har fått flere dyktige fagpersoner med på laget. Det tror jeg blir veldig bra, sier Ringstad.

Hun legger til at forbundet i flere år har arbeidet for at kunnskap om bærekraft skal inkluderes i finansnæringens sertifiseringsordninger og i finansrelevante utdanninger. I fjor kom et gjennombrudd. Da ble bærekraft inkludert i fagplanen til Finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut). Det betyr at 13 000 rådgivere i finans også vil testes for bærekraftkunnskap gjennom de årlige oppdateringene. Det krever økt fokus på kompetanseheving ute i finansbedriftene.

PENGER ER MAKT

Hva tenker du er den største utfordringen i forbundets satsing på bærekraft og hvordan kan dette best mulig løses?

- Situasjonen i verden med korona, økende arbeidsløshet og politisk- og sosial uro påvirker hvor høyt opp på «agendaen» bærekraft havner. Samtidig ser vi et økende fokus på klimarisiko som finansiell risiko. EUs arbeid med Sustainable Finance er premissgivende og drivende. Det stiller nye krav til en finansnæring som skal bidra til bærekraftig utvikling og krever endringer i hvordan næringen fungerer. De vil innebære en endret rolleforståelse og utvidet kundedialog for mange finansansatte. De som er godt forberedt har mye å hente.

- Bærekraft er på mange måter et generasjonsspørsmål. Vi må jobbe for å få med alle på bærekraftsatsingen, understreker Nanna Ringstad. Hun tror likevel at de aller fleste vil bidra til en bedre fremtid. Å ta i bruk den makten som ligger i sparepenger vil kunne få stor betydning. Flere må bevisstgjøres på at sparepenger kan bidra til en positiv samfunnsutvikling og bremseklimaendringene. Dette skaper i sin tur spennende og meningsfylte oppgaver for finansansatte, og gode forretningsmuligheter for finansvirksomheter som satser på bærekraftig finans.

Internt i forbundet mener hun forbundet må jobbe bevisst for å ta gode, bærekraftige valg som organisasjon. Det handler om alt fra investeringer, valg av leverandører og hvordan forbundet bruker sin innkjøpsmakt.

LES MER:

Finansforbundets arbeid med bærekraft
Finansforbundets policy for bærekraft

MER PENSJON FOR PENGENE
Medlem

MER PENSJON FOR PENGENE


– Dersom du betaler én prosent for mye i forvaltningsgebyr av din pensjon, vil det i verste fall kunne redusere din pensjonsutbetaling med 25 prosent. Derfor er et innkjøpsfelleskap i YSregi en god idé. Det vil kunne gi store besparelser for medlemmene, sier fagdirektør Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet.

Tekst: Svein Åge Eriksen

arti 48 banner
HØYERE PENSJON: – Fra årsskiftet blir dine pensjonskapitalbevis samlet hos en frivillig valgt leverandør. Du får bedre betingelser og høyere person dersom du flytter dine innskuddsmidler til et stort innkjøpsfelleskap, sier fagdirektør Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet.


T idligere i år ble det kjent at seks YS-forbund inkludert Finansforbundet går sammen om å etablere en egen innkjøpsordning for innskuddspensjon. Formålet er å gi de om lag 80 000 medlemmene i privat sektor økt pensjon. Planen er å lansere det nye innkjøpsfelleskapet når loven om egen pensjonskonto trer i kraft, trolig fra 1. januar 2021.

– Den dagen loven om egen pensjonskonto trer i kraft, vil alle pensjonskapitalbevis (oppspart pensjon fra tidligere innskuddspensjon) bli samlet hos én leverandør. Du kan selv velge leverandør. Allerede da kan det bli penger å spare ved at man på egen hånd flytter til en billigere leverandør, men den store besparelsen kommer nok først når mange går sammen i en felles innkjøpsordning, slik som YSforbundene planlegger, sier Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet.

Han viser til at det er gode betingelser å hente i markedet når det blir et større volum. Et eksempel på dette er boliglånsavtalen til fagforeningen Akademikerne som er blant de beste i markedet. Det handler kort og godt om å samle størst mulig forhandlingsmakt og i neste omgang bruke den for hva den er verdt.

GEBYRENE KOSTER

For å dekke sine kostnader til forvaltning og administrasjon av pensjonsmidlene, beregner livselskapene årlige gebyrer. Disse gebyrene varierer fra selskap til selskap og har stor betydning for hvor stor pensjon du til slutt vil få utbetalt.

– Hvis du betaler én prosent for mye i forvaltningsgebyr til ditt livselskap lenge nok, vil du kunne få en reduksjon av din pensjonsutbetaling på hele 25 prosent. Det er effekten av renters rente, understreker Jensen.

Endringene i pensjonsregelverket er imidlertid godt nytt for arbeidstakerne. Nå blir det større konkurranse om plasseringen av pensjonsmidlene. Det vil naturlig nok komme kundene til gode i form av lavere gebyrer og høyere pensjonsutbetalinger.Den store besparelsen kommer først
når mange går sammen i en
felles innkjøpsordning.

ROSER LIVSELSKAPENE

– Det som er ekstra gledelig i den nye konkurransesituasjonen, er at livselskapene har tatt signalene i markedet og er med på utviklingen av egen pensjonskonto, selv om det vil skape press på egne inntekter. De har også bidratt med informasjonssystemer som gjøre det lett for kundene å flytte sine oppsparte pensjonsmidler mellom leverandørene, den dagen egen pensjonskonto går på lufta.

Jensen har registrert at det er mange nye aktører som nå vil ha en bit av det store pensjonsmarkedet som åpner seg når loven om egen pensjonskonto trer i kraft ved årsskiftet. Dette skjerper konkurransen om kundene og bidrar til å gi bedre betingelser.

– Jeg håper YSforbundene får god oppslutning om sitt innkjøpsfelleskap og på den måten får forhandlet frem de beste betingelsene på vegne av medlemmene. Store innkjøpsfelleskap vil skape sunn konkurranse i pensjonsmarkedet. Styrken ligger i å være mange. Det er markedet og konkurransen som bestemmer hvor store dine fremtidige pensjonsutbetalinger blir, avslutter fagdirektør Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet.

KURS OG ARRANGEMENTER HØSTEN 2020
Medlem

KURS OG ARRANGE-
MENTER
HØSTEN 2020


Høstens planlagte kurs og arrangementer i Finansforbundets regi blir heldigitale siden alle fysiske arrangementer er avlyst ut året. Men i stedet arrangeres det en lang rekke med spennende webinarer med aktuelle temaer. Dette er et tilbud til alle medlemmer i hele landet.

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: Sverre Chr. Jarild

arti 49 banner
DIGITALE KURS: Finansforbundets kompetanseavdeling tilbyr en lang rekke spennende kurs digitalt denne høsten fra forbundets nye studio. Fra venstre: Samuel Robert Haugum, Mariann Christensen og Marta Hole Greve.


D a korona-pandemien brøt ut, måtte vi snu oss rundt for å lage digitale alternativer til alle våre planlagte kurs og arrangementer. Fra vårt nye studio startet vi opp med produksjon både av webinarer og tillitsvalgtkurs. Det har vært en hektisk, lærerik og spennende periode, sier Mariann Christensen, leder av kompetanse og fordel i Finansforbundet.

9 000 PÅMELDTE

Fra 5. mai og frem til 10. september har forbundet arrangert 40 webinarer og responsen har ikke latt vente på seg. Over 9 000 har meldt seg på ett eller flere webinarer. Tre webinarer har hatt over 1 000 påmeldte. Det mest populære webinaret med hypokonderlege Ingvard Wilhelmsen hadde over 1 600 påmeldte.

-Vi synes det er helt strålende at så mange fra hele landet melder seg på de webinarene vi tilbyr. Våre distriktsrådgivere gjør en formidabel jobb med å legge opp webinarene ute i regionene. Alle får det samme tilbudet og nå er ikke avstand og kostnader en utfordring, sier Christensen.

Det står mye spennende på høstens webinarmeny. Nå får du blant annet muligheten til å øke din kunnskap om bærekraftig finans Just add Finance. Fem webinarer er planlagt på dette temaet. Pensjon er et annet viktig tema som mange er opptatt av. 22. oktober får alle seniorer tilbud om å delta på et webinar om pensjon med Alexandra Plathe og Hilde Nordstoga.KALENDER

SEPTEMBER
28.09. kl. 1730 - 1930 Webinar LinkedIn nybegynner
29.09. kl. 1700 - 2000 Webinar pivottabeller og dataanalyse
29.09. kl.11.00 - 12.30 Webinarserie Bærekraft del 2
30.09. Inkassodagen
30.09. kl. 1630 - 1830 Webinar LinkedIn viderekomne


OKTOBER
08.10. kl. 1130 - 1230 Webinarserie bærekraft del 3
08.10. kl. 1700 - 1800 Webinar To brødre
12.10. kl. 1700 - 2000 Webinar praktiske funksjoner og verktøy i Excel
15.10 kl. 17.00 - 18.00 Webinar foredrag "Slik takler du idiotene på jobben"
19.10. kl. 0900 - 1200 Webinar pivottabeller og dataanalyse
119.10. kl. 1700 - 1900 Webinar Microsoft Forms
21.10. kl.11.00 - 12.30 Webinarserie Bærekraft del 4
22.10. kl. 1700 - 1930 Webinar pensjon - senior
27.10. kl. 1200 - 1245 Webinar CV og intervju


NOVEMBER
04.11. kl. 09.00 - 11.15 Webinarserie finansiell klimarisiko
09.11. Webinar med Kjetil André Aamodt
24.11. kl. 1300 - 1600 Webinar pivottabeller og dataanalyse

Se www.finansforbundet.no for oppdaterte kurs og arrangementer.
FLYTE PÅ GAMMEL KOMPETANSE ELLER INVESTERE FOR I MORGEN?
Kronikk

FLYTE PÅ GAMMEL KOMPETANSE ELLER INVESTERE FOR I MORGEN?


Hvordan finner du den beste balansen mellom å leve livet i dag og forberede deg på endrede kompetansekrav i fremtiden? Ved å ta tyren ved hornene!


arti 50 banner


A visene er fulle av artikler som forteller deg hvor viktig det er å investere i ny kompetanse for morgendagen og til dine fremtidige arbeidsoppgaver. Samtidig kan vi lese hvor viktig det er å leve livet i dag og realisere oss selv. For ingen vet jo strengt tatt ikke hvor lenge vi faktisk lever eller hvor lenge vi blir i arbeidslivet. Skal jeg leve livet i dag, eller skal jeg investere for i morgen? Dette er ditt personlige valg.

Venner, familie og ikke minst din fagforening kan komme med gode råd. Ja, til og med arbeidsgiveren din kan ha noe fornuftig å si. Men til syvende og sist: Det er du som avgjør hvordan du ønsker å leve livet ditt, nå og i fremtiden.

Å forstå konsekvensene av dine valg, i dag og i morgen, er helt nødvendig. Hvis du bruker all energi på å leve livet i dag, risikere du at du ikke har riktig kompetanse for å leve det livet du ønsker i fremtiden.

Mange av oss er bekymret for hvordan fremtiden blir i det «nye arbeidsmarkedet. » Blir det hjemmekontor 24/7? Har arbeidsgiverne behov for like mange ansatte i fremtiden? Og hvilke kompetanser trenger arbeidsgiverne de neste årene?

Koronapandemien har gjort at nær 200 000 arbeidstakere i Norge er helt eller delvis uten jobb. Dette er et stort antall. Det vi vet er at jo lenger man er borte fra jobben og kolleger, jo mindre sannsynlig er det å komme tilbake til jobb. Dette vil føre til økt arbeidsledighet og i ytterste konsekvens at man blir syk eller ufør. Dette rammer ikke bare hvert enkelt menneske, men det rammer også verdiskapingen.

Når er det da lurt å begynne med kompetanseheving, og ikke minst hvilken kompetanse skal jeg investere i? Jeg anbefaler å starte så tidlig som mulig. Enkelt og greit. Det er mye enklere å komme i mål med økt kompetanse, hvis man investerer litt etter litt hvert år over lang tid. Kompetanse er ferskvare og går raskt ut på dato, så det er ingen grunn til ikke å lene seg godt fremover.The future has a lot to
do with the past.
Dwight Yoakam

Det kan være viktig å vite hva du tar av utdanning, men det er bedre å «gjøre noe» enn ingenting. For noen er en master bra, for andre en bachelor. For mange er oppfriskning av excel, word eller regnskapskurset det vi trenger.

Å ta vare på hver dag, å leve den fullt og helt, er viktig for de fleste. For oss vanlige (meg), så har man ofte begrenset med midler. Da må vi prioritere.

Finansforbundet tilbyr sine medlemmer kompetanseheving både gjennom egenproduserte kurs og gjennom høyskoler. Det eneste du trenger å gjøre, er å melde deg på. Kanskje du er en av dem som er heldig og som får dekket kurs gjennom en høyskole.

Du blir nok kanskje ikke «lykkeligere» av økt kompetanse, men det kan bidra til å øke dine muligheter hos både dagens og fremtidige arbeidsgivere. Uten riktig kompetanse i dag, blir dine valg begrenset i fremtiden.

Min anbefaling er å planlegge hvordan du ønsker å utvikle din kompetanse for fremtiden. Sett opp en kompetanseplan! Når denne er på plass, kan du sette søkelys på hvordan du ønsker å leve livet ditt i dag. Vi må alle ofre noe for å leve det livet vi ønsker, i dag og i morgen.

Arne Fredrik Håstein,
Nestleder i Finansforbundet.
FOTO: SVERRE CHR. JARILD

HJEMMEKONTOR: HVILKE REGLER GJELDER?
ARBEIDSRETT

HJEMMEKONTOR: HVILKE REGLER GJELDER?


arti bannerimg
MARTE SOGGE JENSEN er advokat i Finansforbundets sekretariat. FOTO: MORTEN BRAKESTAD


Kan arbeidsgiver ensidig beordre hjemmekontor? Og hva skjer når unntakstilstanden er over?

Arbeidshverdagen ble for mange brått endret i starten av 2020 som en konsekvens av covid-19. Stengning av barnehager og skoler gjorde det svært utfordrende for arbeidstakere med små barn. Mange har opplevd å bli permittert eller hatt frykt for å bli permittert. Utover det har hjemmekontor blitt den nye normalen for mange. Hvilke regler gjelder for hjemmekontor?

Arbeidsstedet er ansett å være av vesentlig betydning for arbeidsforholdet og skal være regulert i ansettelseskontrakten. Dette er lovpålagt og følger av arbeidsmiljøloven § 14-6 (1) bokstav b. Arbeidsgiver kan som utgangspunkt ikke endre fast arbeidssted permanent uten at dette er avtalt med arbeidstaker, eller det foreligger saklig grunn til endringsoppsigelse.

Hjemmekontor er ikke lovregulert. Dersom arbeidsgiver og arbeidstaker er enige om å praktisere hjemmekontor som fast ordning, vil avtalen reguleres av Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem. Det kreves at avtalen inngås skriftlig og skal ha status som tilleggsavtale til den gjeldende arbeidskontrakten.

Forskriften inneholder minstekrav til hva som skal reguleres i avtalen samt bestemmelser om arbeidstid, arbeidsgivers ansvar for internkontroll og HMS-arbeid. Selv om internkontrollsystemet til arbeidsgiver skal inneholde informasjon om arbeid fra hjemmekontoret, har ikke arbeidsgiver, eller Arbeidstilsynet, tilgang til den ansattes hjem uten særskilt avtale med den ansatte.

Forskriften gjelder imidlertid ikke for kortvarig eller tilfeldig arbeid. Arbeidstilsynets tolkning er at midlertidig hjemmekontor, som er tilfellet ved covid-19, ikke omfattes av forskriften selv om det er usikkerhet knyttet til hvor lenge situasjonen vil vare.

Med mindre annet følger av ansettelseskontrakten, lokale tariffavtaler eller personalhåndbok/ arbeidsreglement med mer, kan arbeidsgiver pålegge en ansatt midlertidig å jobbe hjemmefra så lenge det er saklig begrunnet. Helsemyndighetenes anbefalinger om bruk av hjemmekontor som et smittevernstiltak i Oslo kommune, vil som utgangspunkt være saklig grunn, forutsatt at hjemmekontorordningen praktiseres likt for ansatte med denne muligheten. Ordningen med hjemmekontor ved den enkelte arbeidsplass skal i tilfellet drøftes med de tillitsvalgte.

Ved midlertidig hjemmekontor er arbeidsgiver like fullt forpliktet til å følge arbeidsmiljølovens bestemmelser om å sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Arbeidstaker skal vernes fra at arbeidssituasjonen medfører plager, skader eller sykdom.

Nå vil det variere hvor tilgjengelig hjemmet er som arbeidsplass for den enkelte. Dersom en ansatt finner det utfordrende å benytte hjemmekontor, anbefaler vi å gå i dialog med arbeidsgiver, gjerne med bistand fra tillitsvalgte, for å finne gode løsninger. Advokatene i Finansforbundet kan også kontaktes ved behov.

Se også artikkel med spørsmål og svar om hjemmekontor vs jobbkontor på side 8.

Adv Spama