Page 3 - Offisersbladet 0319
P. 3

3                                    redaktøren        ;

        juni 2019           Hvem forvalter sannheten om


    Offisersbladet             situasjonen i Forsvaret?

    ORGAN FOR BEFALETS FELLESORGANISASJON            BFO og Offisersbladet er til stede på de fleste arenaer og tjenestesteder hele
                                  året. Her får vi førstehånds-kunnskap om hva som er situasjonen på grunn planet
    BFO:                            ute ved avdelingene, fra de som føler hvor «skoen trykker». BFOs tillitsvalgte
    Postboks 501 Sentrum, 0105 Oslo               sentralt og regionalt jobber kontinuerlig med ivaretagelse av sine medlemmer,
    Telefon 23 10 02 20
    E-post: post@bfo.no  -  Internett: www.bfo.no       og enkelt sakene strømmer dessverre, men også heldigvis inn hele tiden. For det
                                  er slik BFO tar pulsen på Forsvaret, og det er slik en solid organisasjon tar vare på
    OFFISERSBLADETS TILSYNSKOMITÉ:               alle sine medlemmer. Men BFO deltar også på drøftinger, forhandlinger og møter
    Ris og ros, og eventuelle tips om utgavene kan sendes    på alle nivå i Forsvarsstaben, For svarsdepartementet, Forsvarsmateriell og FLO
    til tilsynskomiteen@bfo.no                 med flere. I tillegg har BFO direkte kontakt og samtaler med partiene på
                                  Stortinget.
    ANSVARLIG UTGIVER:
    Jens Jahren, leder BFO         I samtale med alle disse nivåene blir BFO/Offisersbladet servert ganske så forskjellige utgaver av situasjonen
                        i Forsvaret:
    REDAKTØR:
    Einar Holst Clausen
                        De politiske partiers forsvarspolitiske talsmenn/kvinner gir i samtale med BFO uttrykk for vilje til å styrke
    REDAKSJON OG ABONNEMENTSAVDELING:    Forsvaret, og viser vilje til å sette seg inn i forsvarssaker. Utad virker det som om de fleste partier ønsker å øke
    Se adresse for BFO           vår forsvarsevne. Virkeligheten er noe annerledes. De fleste politikere på Stortinget har ikke mulighet til, eller
    E-post: Offisersbladet@bfo.no      kanskje interesse av å sette seg grundig inn i forsvarspolitikken. Dessuten opplever vi stadig forsvars-
    Tlf. abonnementsavdeling: 23 10 02 43  populistiske utspill, samt at Forsvarets organisasjon og baser/leirer kan se ut til å utsettes for politiske
    E-post: mona.eriksen@bfo.no       «hestehandler».
    Tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund-Stat Forsvarsdepartement med Forsvarsministeren og hans embedsmenn/kvinner i spissen hevder hard nakket at
                        vi har tidenes satsning på Forsvaret, og at omorganiseringen med nye militær ordning (OF/OR), ny
    ANNONSEANSVARLIG:            utdanningsordning, ny HR-organisering, nedleggelse av avdelinger og baser/opprettelsen av nye,
    2punkt AS ved Karin Smedsrud      materiellanskaffelser med mere, går som planlagt og er under full kontroll. Hvilken informasjon lar de tilflyte
    E-post: karin@2punkt.no
    Mobil: 982 05 416            Stortinget? FDs fjerning av omtrent alle incentiver for de tjenestegjørende trekker også ned.
    Signerte artikler representerer ikke nødvendig vis  Forsvarsstaben er ikke fullt så bombastisk, men tør vel ikke annet enn å si at situasjonen er håndterbar. De har
    BFOs mening. Forfattere er selv ansvarlig for innholdet  jo en viss lojalitet til de som i realiteten styrer, nemlig Forsvarsdepartementet (ISL). Forsvarsstaben gjør sitt
    og de meninger som fremholdes. Usignert innhold er  beste for å løse personell, materiell- og økonomi/driftsutfordringene.
    redaksjonelt.
                        Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH) har de siste årene vært forsiktig med å gå ut med operasjonell
    GRAFISK PRODUKSJON:           status. De har til tross for en underbemanning, ledet og løst løpende oppgave-portefølje, i tillegg til økt
    Design: punkt&prikke punktprikke@me.com alliert tilstedeværelse og store allierte og nasjonale øvelser.
    Trykk: UnitedPress Poligrafija
                        Forsvarsgrenene med respektive sjefer har, i alle fall utad, hatt en tradisjon for å hevde at de har visse
    BILDER:                 utfordringer, men løser sine oppdrag. Her er det nok også en viss lojalitet oppad. Sett i forhold til manglende
    Hvis ikke annet er oppgitt, er bildene tatt av Forsvaret. økonomi, samt personell- materiellmessige utfordringer, gjør de sitt beste.

    FORSIDE:                Avdelingene våre og avdelingssjefene har ingen tradisjon for å meddele offentligheten om status. De løser
    CIS TG (Cyberforsvarets Communication and  sitt oppdrag og følger etter beste evne lojalt opp oppgavene som de blir pålagt. Sikkert ikke lett når de til
    Information Systems Task Group). De er en del av  daglig er underbemannet på både befals- og soldatsiden, i tillegg til for dårlig og for lite materiell. Stikkord-
    Theatre Enabling Force (TEF), som er navnet på styrken
    som har lagt alt til rette for transportflybidraget i Mali  dyktighet, innsatsvilje, utholdenhet og lojalitet.
    NORTAD II (Norwegian Tactical Airlift Detachment).  Den enkelte befalingsmann/kvinne er de som har skoene på og føler hvor det gjør vondt. Det er de som til
 KAMPANJETILBUD PÅ ALLE Foto: Onar Digernes Bifrost/Forsvaret daglig sliter med utdatert materiell, for lite ammunisjon og underbemanning som påfører de en unormal høy

 VOLVO T8 PLUG-IN HYBRIDER REDAKSJONEN AVSLUTTET:  arbeidsbelastning. Incentivene de hadde forsvinner en etter en, og rettighetene er under press fra FD. Da er
                        det imponerende å se at de fortsatt utfører sin tjeneste med dyktighet, innsatsvilje og lojalitet.
    13. juni 2019
    (Bekreftet opplag 2. halvår 2018 - 10.240)
                        Så hvem er det som forvalter sannheten? Min påstand er at det tjenestemannen og kvinnen, som sammen
 Alle våre biler er designet med omtanke for deg  med BFO tradisjonelt sett har hevdet å kunne formidle helheten, og har sagt tydelig i fra at vi nå har gått ut
 og de rundt deg. Sikkerhet, design og en utsøkt  UTGIVELSESPLAN 2019: med varsel om at vi har et for lite og utilstrekkelig forsvar. Men nå er situasjonen såpass alvorlig at
 komfort er en selvfølge. Nå har vi kampanje på  NUMMER MATR.FRIST UTGIVELSE forsvarssjefen, stabssjefen og sjef FOH har vært forbilledlig ærlige i sine uttalelser til media, om at vi har et
                23. august
          9. august
    Nr 4 august
 alle våre T8 Plug-in Hybrider. Kombiner AWD  Nr 5 oktober  27. september  11. oktober så lite forsvar at vi ikke er i stand til å forsvare oss til vi får alliert hjelp.
 og rekkevidde med omtanke for miljøet.  Nr 6 desember  22. november  6. desember
 Kontakt din forhandler for et omtenksomt tilbud. Offisersbladet drives etter redaktørplakaten. God sommer!
    FØLG BFO PÅ:                                            Einar Holst Clausen
 VELKOMMEN TIL DIN FORHANDLER
       facebook.com/bfo.no                                      Redaktør Offisersbladet
       twitter.com/bfo12
       instagram.com/bfo12

 Kampanjetilbudet gjelder ut august 2019. Blandet forbruk 1,9 – 3,4 l/100 km. CO2-utslipp 44 - 77 g/km WLTP.
     OPPLAGSKONTROLLERT
   OFFISERSBLADET                                                    3
   1   2   3   4   5   6   7   8