Page 8 - Offisersbladet 0319
P. 8

Brigader Øyvind Kvalvik FD IV orienterte
       Lars Andreas fikk BFOs Gylne Blink 2019.   om langtidsplanlegging og FMR.       Første nestleder YS orienterer.

       Lederkonferansens utmerkede konferansier
               Lars Andreas Irgens.                                 Festmiddagen.

    forvaltning! BFOs standpunkt er blant annet: Gi  ligger bak langtidsplanleggingen, og hvilke par- masjon, var det godt med en liten pause og tid
    tidlig tilsetting i T-60! Følg normalavansement!  ter som er involvert i denne prosessen, i tillegg  til en dusj og skifte til penklær. For festmiddag
    Om kommende Forsvarssjefen Fagmilitære  til alt som fører frem til Forsvarssjefens Fag- med sosialt samvær står alltid på planen. Kort
    Råd, sa leder BFO at vi har for få ansatte, og at  militære Råd. Forsvarssjefens budskap er: fortalt ble dette en meget hyggelig aften med
    Forsvaret sliter med å beholde personellet vi  – Den sikkerhetspolitiske situasjonen som lå god mat fra hotellets restaurant, i en ommøblert
    har. Det er for mange unge som slutter. Forsvaret  til grunn for gjeldende TTP, er blitt mer tilspisset  seminarsal. Festmiddagens engelske profesjo-
    har for få ansatte i forhold til oppgavene. Vi vil  og kravene fra NATO har økt. nelle konferansier og magiker Jon Ensor, skapte
    også få et «pensjonsproblem» om 6-9 år, da  – Mandatet gir rom for å utrede hvordan en meget god «BFO-stemning» fylt av humor
    store kull går av med pensjon, og lang og god  Forsvaret kan utvikles videre for å styrke for- og magiske triks som fikk oss til å måpe.
    kompetanse forsvinner. Små utdannings-kull på  svars evnen.
    2000-tallet klarer ikke å fylle det kommende  – FSJ er fornøyd med å ha fått i oppdrag å LEDERKONFERANSENS
    kompetanse-gapet!            utarbeide et selvstendig og uavhengig råd. SISTE DAG
                         – FSJ er fornøyd med forutsetningen om å Her var det satt av tid frem til lunch, der de til-
    BRIGADER ØYVIND KVALVIK FD IV      skulle bygge videre på det fundament som  litsvalgte fikk en orientering fra 1. nestleder i YS,
    ORIENTERTE OM LANGTIDS-         ligger i gjeldende LTP, og at Regjeringen legger  Hans Erik Skjæggerud, om treparts sam arbeidet,
    PLANLEGGING               opp til å styrke Forsvaret.       YS sin historie og hva BFO har betydd for YS. Han
    Brigaderen snakket om hvilket arbeid som  Etter en lang og god dag med mye infor- kom blant annet inn på utfordringen i arbeids-

    8                                                     OFFISERSBLADET
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13