Page 9 - Offisersbladet 0319
P. 9

BFOs elbil som skal på tur i forsvarsteigen.


                               Pausene ble brukt til besøk
                               hos våre samarbeidspartnere.
    BFOs HTV Hær Rune Isvik prøver ut BFO materiellet.

    livet med å finne de som er villige til å være  mye kremting i salen. Han sa også at forsvars- og Forsvarsbygg oppfattes som både fordyr-
    tillits valgte i en hektisk hverdag. Han for talte  grenene på flere områder må evne å tenke mer  ende og forsinkende ledd i mange prosesser.
    også at YS er i prosess for å gjøre seg mer  helhetlig. Kanskje noe over raskende uttrykte  Lønn og tillegg og beordrings-problematikk for
    aktuell for de yngste. BFO fikk ros av han for å  Simon sen at det ikke er lett for For svarssjefen å  2-karriere familier kom også opp, samt det med
    være ledende på dette området.     lede og iverksette prosjekter, når han er avhengig  at skoletillegget uten varsel ble fjernet. Her var
    HR-direktør i Forsvaret Tom Simonsen hadde tatt  av eksterne krefter som For svarsbygg og FMA.  Simonsen enig, men sa at dette var et pålegg
    mot til seg for å møte de tillitsvalgte på Garder -  Under den påfølgende paneldebatten med  fra Forsvarsdepartementet. Simonsen noterte
    moen. Han ga en status på HR-situa sjon en i dag,  leder BFO Jens Jahren, 1. nestleder YS Hans  seg også at mange nå mener at alt for mange
    der han kom inn på effektiviseringen og det han  Erik Skjæggerud og HR-direktør Tom Simonsen  personellsaker har en vanvittig lang behandlings-
    mener er en trygg omstilling. Simonsen mener  i sofaen på scenen, startet haglebygene med  tid. Engasjementet var stort, og det beviser at
    medbestemmelsen i Forsvaret fungerer bra og  innlegg og spørsmål om hverandre! De fleste  «BFO-hjertet» banker like sterkt som alltid.
    at OMT er godt i gang. Men han pekte også på  rettet til Tom Simonsen. BFOs HTV Luftforsvaret  Jens Jahren oppsummerte avslutningsvis de
    at Forsvaret er for tynt bemannet. HR- og Ut- Lars Erik Jamtli tok blant annet opp alle utford- tre dagene på Gardermoen og ønsket alle de
    danningsreformen er i ferd med å finne sin form,  ringene rundt Andøya kontra Evenes, med  tillitsvalgte vel hjem. Ros ble også gitt til alle
    sa HR-direktøren. Men da han sa at for handlings-  mangel på informasjon, kommunikasjon i en litt  som har medvirket til denne vellykkede Leder-
    og drøftingsinstituttet bør justeres (mindre  uforståelig prosess.       kon feransen.
    forhandling til fordel for mer drøfting), ble det  Fra salen ble det hevdet at Forsvarsmateriell

   OFFISERSBLADET                                                    9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14