Page 10 - Offisersbladet 0419
P. 10

KNM Thor Heyerdahl

     til NATOs ståande maritime styrkar
       Dei neste fire månadane skal mannskapet om bord på fregatten KNM Thor
         Heyerdahl stå på beredskap for NATO, i ei av NATOs ståande maritime
                         reaksjonstyrkar, SNMG1.     Skipssjef Arild Skoge er klar for oppdraget de nå tar fatt på. Foto: Daniel Netland, Forsvaret.


     TeksT: Marius Vågenes Villanger,     Skoge og hans besetning er no klare for å ta  opne hav og trygge forsyningslinjer for sjø-
     sjøForsVareT              fatt på oppdraget. Eit oppdrag som er prega  farande i det nordlige Atlanterhav.
     FoTo: Daniel neTlanD og jakob      av alvor og pliktar.           − Det er eit poeng at vi er avhengig av trygge
     øsTHeiM, ForsVareT            − Det er klart at vi jobbar i Forsvaret og er forsyningslinjer over Atlanterhavet for at Europa
                         kjende med alvoret som ligg i det. I ei usik -  skal få forsterkingar frå Nord-Amerika dersom
     − Bidraget til NATOs ståande styrkar er ei vik tig ker sikker heits politisk tid så stadfestar Noreg si  det skulle være nødvendig. Derfor er det også
     prioritet for Noreg, og ein vesentleg del av byrde - vilje til å stille opp saman med andre. Som ein  eit poeng at vi patruljerer desse områda. NATOs
     fordelinga i forsvarsalliansen. Ei slik deploy er ing del av NATOs hurtige reaksjonsstyrker er vi dei  ståande maritime styrkar vil derfor bidra til den
     er ein unik arena for å trene for eit høg intensitets- første som vert sett inn dersom  fridomen til  maritime situasjonsforståinga. Med varslings-
     scenario og gjennomføre opera sjo nar med våre alliansen vert truga eller utfor dra, seier skips- tider på timer og dagar, må forståinga for eit
     næraste allierte, seier skipssjef på KNM Thor sjefen.            viktig operasjonsområde ligge til grunne i freds-
     Heyerdahl, kommandørkaptein Arild Skoge. Hovudoppdraget deira vil vera å sørgje for  tid, for klarer Skoge.


    10                                                    OFFISERSBLADET
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15