Page 5 - Offisersbladet 0419
P. 5

innhold      ;
                                                       Midt i
                                                       makt­
                                                     sentrum!
    faste saker:                                            Kontreadmiral Ole Martin Sandquist er Forsvarsattache  36-37
                                                      ved den norske ambassaden i Washington. Han
                                                     representerer således Norge, norsk forsvarsindustris
                                                      interesser, og det norske forsvar i maktens senter.
                                                     Han er ambassadørens rådgiver i alle forsvarssaker.
                                                     Av EinAr Holst ClAusEn er FA en del av Utenriksstasjonen (ambassaden)
                                                         og således underlagt ambassadøren. Det er
    Redaktøren: Tilbake til hverdagen                3                 tjenestegjørende og flyelever i USA, var det  og understøtte aktivitet ved ambassaden for
                                                         derfor en viktig funksjon å støtte ambassadøren
                                                     Under BFOs årlige informasjonsrunde til norske
                                                         øvrig.
                                                     naturlig å besøke den norske ambassaden i

                                                     Washington også. En ambassade som skal total­
                                                     renoveres, og i skrivende stund er midlertidig
                                                     flyttet til en annen lokalisering. Renoveringen vil  Hvordan kan en typisk arbeidsdag/uke se ut
                                                         for deg?
                                                     ta 2­3 år faktisk. – Dagen starter typisk med frokost og kaffe
                                                     Ole Martin Sandquist har en solid militær ut­ hjemme kl 0645. Drar deretter på jobb for å lese
                                                     danning med Sjøkrigsskole I og II, i tillegg til  siste oppdateringer hjemmefra, før vi starter
                                                     Joint Services Command and Staff College UK,  dagen med en felles morgen­oppdatering
                                                     Naval War College USA og informasjonskurset  kl 0800. Deretter varierer dagene, men det
                                                         er vanlig med interne møter på ambassaden,
    Litt av hvert                       9, 16                  Master of Art (MA) ved Kings College UK.  turer til Pentagon, interessante foredrag i
                                                     ved For svarets Høgskole. Han har også en
                                                     Sandquist har vari erende tjeneste på fregatt, og
                                                         Washington DCs mange tenketanker samt å ta
                                                     har vært sjef på både KNM Fridtjof Nansen og
                                                         imot og understøtte besøk hjemmefra og eller
                                                     KNM Otto Sverdrup. Han har også vært sjef
                                                         lokalt. Videre er det ulike arrangementer og
                                                     maritime opera sjoner ved FOH, sjef Kyst­
                                                     eskadren og sjef SNMG1. Han til trådte som  debattfora i attachemiljøet som det er inte­
                                                         ressant og nyttig å følge med på. Ingen dager
                                                     forsvarsattache i Washington i 2018. er like!
                                                     Forsvarsattache kontreadmiral Ole Martin

                                                     Sand quist var dessverre syk da vi besøkte  Hvordan er samarbeids-formen mellom deg og
                                                     ambassaden, men dialog og e­poster med  ambassadøren?
                                                     spørsmål ordner det meste likevel. Her er hva
                                                         – FA og Forsvarsråd er ambassadørens militære
    Leserinnlegg                         16                  Sandquist svarer på Offisersbladets spørsmål: rådgiver i Forsvars­ og Sikkerhetspolitiske saker.
                                                         Det er derfor viktig at jeg holder ambassadøren
                                                     Hva ditt hovedoppdrag som Forsvarsattaché/
                                                         fortløpende orientert om saker av betydning,
                                                     Forsvarsråd?
                                                         og at jeg sørger for å samordne mine (FAene)
                                                     – Hovedoppgavene til FA er å holde seg godt
                                                     orientert om de sikkerhetspolitiske, forsvars­ sine rapporteringer med ambassadens øvrige
                                                         virksomhet.
                                                     politiske og militære forhold i landet vi er akkre­
                                                     ditert til og gjennom tidsriktige og gode rap­ Er du ofte på besøk hos norsk personell på de
                                                     porter bidra til beslutningsprosessen hjemme i  forskjellige basene?
                                                     FD og i Forsvaret forøvrig. Videre er det FA sin  – Jeg besøker norsk personell i USA ved
                                                     oppgave å fremme norske interesser og rede­ spesielle hendelser, eller når tid og anledning
                                                         tillater dette. Så langt har jeg klart å kombinere
                                                     gjøre for norske syn på aktuelle saker militære
    BFO leder: Utvikling av ny plan for vår sikkerhet      20   Fra 2016 da Ole Martin Sandquist  OFFISERSBLADET OFFISERSBLADET  og Forsvarspolitiske saker. Og til sist, bistå  dette med andre oppdrag ved flere anledninger, 37
                                                         men har som målsetning å besøke flere i løpet
                                      var ombord på KNM Roald
                                                     norske myndigheter og Forsvaret i saker som
                                                         av året vi er inne i.
                                      Amundsen etter å ha overatt som
                                                     omhandler Forsvarsmateriellsamarbeid. I tillegg
                                      sjef SNMG 1 i 2016.
                                      36
    Giv akt!                           21
                                       Nasjonal, byhistorisk-
    Hva skjer?                          22    og Forsvarshistorisk
                                      skandale!
    Pensjonssidene                        32   Som mange er kjent med, har Forsvarsdepartementet besluttet å avhende  46-47
                                       Krigsskolens Tollbugata 10 i Oslo. En historieløs avgjørelse.
    Tilbakeblikk                         55
    Kjekt å ha!                         56
                                         både i norsk industrireisning og norsk all mue-
                                     TeksT & FoTo: einar HolsT Clausen
                                             til eiendommen, som ble brukt som ridebane
                                                  som kadett på Krigsskolen. Bygningen brukes i
                                                         likehold), er som nevnt nå renoverings kost nad-
                                                     delse med Krigsskolens 250-års jubileum. Inn-
                                         dannelse. En av døtrene hans kunne overføre  hadde Krigs skolen overtatt en hage i tilknytning  Harald kjenner godt til Tollbugata 10, fra sin tid  oppussings- og restaureringsarbeider i forbin- kunne klare det. De påfølgende 2-3 år (uten ved-
                                     For å understreke bygningens historiske verdi  engasjement og dannelse til sin eldste sønn, den  og ekserserplass. Et kart fra rundt 1805 viser et  dag som møte- og festlokaler for Krigs skolen og  vendige overflater ble pusset opp med tradi sjo- ene beregnet til svimlende 300 millioner. I
                                     for både Norge, Oslo by og for Forsvaret, velger  senere så kjente grev Caspar Herman (oppkalt  dekorativt forhageanlegg med fontene.  for Hæren.  nelle materialer og metoder. Enkelte rom, bl.a.  skrivende stund får jeg vite at FD nok en gang
                                     jeg først å la dere få lese litt om Tollbugata 10 fra  etter morfaren) Wedel-Jarlsberg. Gården ble  I 1841 ble den nåværende minnebautaen over  I perioden 1966–1976 gjennomgikk byg nin- det tidligere biblioteket og tilstøtende kontor i  har oppjustert renoveringskostnadene, nå til
                                     året 1629 og frem til i dag. Bygningen er blant de  om- og tilbygget til et rokokkoanlegg, med høyt  general Hegermann reist (Krigsskolesjef og sen- gen store restaurerings- og oppussings arbeider  2. etasje, ble restaurert etter grundige under sø- 350 millioner kroner! De må ha beregnet med
                                                     kelser. Nye garderober og toaletter ble eta blert
                                                  under tilsyn av Riksantikvaren. Utvendig puss
                                     eldste i Kvadraturen i Oslo, og er vernet.
                                                         gaffel, for nå vil de tydeligvis ha avhendet T-10
                                         mansardtak, innvendige stukktak og ny fasade
                                             tral på Eidsvold i 1814). Før denne tid var alle-
    Internasjonale nyheter                    58  HISTORIEN TIL TOLLBUGATA 10  etter tegninger av arkitekt Reichen. Side byg- rede loftet innredet og taket utstyrt med arker.  ble hugget av og erstattet med slemming, inn- i 1. etasje. Alle vinduer ble pusset opp. Brann sik- raskt! Det eneste partiet på Stortinget som nå
                                                         reagerer på denne galskapen, er Senterpartiet
                                         ningen mot Dronningens gate (Ordresalen) ble
                                                     ringen ble forbedret, med sprinkler anlegg og nytt
                                                  gangspartiet ble restaurert, veggdekor ble av-
                                             Krigsskolen flyttet fra bygningen i 1899, først til
                                         oppført som stall, senere tatt i bruk som ordre-
                                                     varslingsanlegg. Bakbygningene ble pusset opp
                                             St. Olavs plass, senere til Akershus festning. I
                                                  dekket og restaurert, malte flater ble malt opp
                                                         med en tydelig røst fra Liv Signe Navarsete.
                                     (sakset offisielle kilder)
                                         og eksersersal. Hoved-bygningen har vegger av
                                             1898 solgte Staten Tollbugata 10 til murmester
                                                         Takk til henne for engasjementet!
                                     Norges kansler, Jens Bjelke skaffet seg skjøte
                                                     utvendig med kalkpuss med opprinnelige farger.
                                                  etter fargeundersøkelser og det ble satt opp
                                     på eiendommen den 19. april 1629. Tomten lå i
                                             det protestert på, bl.a. av arkitekt H. Sinding-
                                                  tapetrester. Gulvene i flere saler ble nylagt med
                                         kledning. Storm var en av tidens store menn,
                                     et av Christianias største kvartaler, nærmest  utmurt bindingsverk, med utvendig tegl steins- Hansen (tinglyst skjøte 18. jan 1901). Dette ble  nye tapeter, delvis etter mønster av avdek kede  STOPP AVHENDINGEN! FORSLAG
                                     Bjørvika, som var byens fineste strøk. Bygnin- med Oslo Ladegård som lyststed. Men han for- Larsen, senere restaureringsarkitekt på Akers- furugulv. Gamle jernovner med elektriske ovner  Fra år 2000 og frem til i dag, har Forsvars de- Det bør kunne være andre løsninger på dette.
                                     gen var ferdig satt opp på 1630-tallet. Jens  strakk seg, gikk fallitt i 1772 og dro til Danmark.  hus, fordi gavebrevet fra Bernt Anker var stilet til  inni ble montert til erstatning for det eksisterende  parte mentet og Forsvarsbygg ikke løftet en finger  Her er et par forslag:
                                     Bjelkes sønn, Jørgen Bjelke, solgte i 1662  Eiendommen var deretter en periode residens  Krigsskolen, ikke til Staten. Stortinget måtte  sentralfyranlegget. Kjelleren ble tatt i bruk til  for å vedlikeholde den ærverdige byg ningen.  – La Statsbygg overta ansvaret og ta renove-
                                     eiendommen til landkommisær Orolof. Senere  for prins Carl av Hessen. Veggmaleriene i  derfor omgjøre salget og den 4. august 1902  oppholdsrom, bl.a. med nytt, senket gulv. Møbler  På nesten 20 år er forfallet betydelig! For å  ringskostnaden for denne nasjonale kultur histo-
                                     ble gården overdratt til general Caspar H.  «Jaktrommet» stammer fra hans tid. Ny eier ble  ble nytt skjøte utstedt til Staten v/ For svars- og annet inventar er i stor grad gaver fra pri vat- forsvare en avhending, har FD og Forsvarsbygg  risk viktige bygningen. La Forsvaret ha ene rett på
                                     Hausmann og gikk så videre i arv innen  tollkasserer Jacob Juel, som ble fengslet for  departementet. personer og legater som «Didrik Heger manns  nå beregnet kostnadene for reha bilitering til  å leie bygget.
                                     familien. underslag i 1783 og siden rømte til Sverige.  Fra 1902 ble Tollbugata 10 benyttet av Ingeni- æresminde» og «Jan Hvoslefs gave», i til legg til  astronomiske 300 millioner kroner. Beregninger  – Etabler så en stiftelse med Krigsskolen
                                      I 1736 ble gården solgt til Cicignon og i 1761  Jess Anker kjøpte gården, men døde under  ørvåpenets underoffisersskole. Fra 1940–45 var  300.000 kroner til møbler i «Tre graners sal» og  har økt med 50-60 millioner kroner hvert år, de  sammen med flere aktører, som sammen driver
                                     til Caspar Herman Storm. Han var sønnesønn av  tragiske omstendigheter etter å ha gått konkurs  Hirdens hovedkvarter forlagt her. En sabo tasje- kjelleren, som daværende kaptein på Krigs sko- siste årene.  T-10 forretningsmessig med utleie av lokalene
                                     Arvid Storm, den første sjefen for Den norske  i 1798. Jess Ankers bror, Bernt Anker, kjøpte ut  aksjon med sprengstoff den 7. novem ber 1944  len Einar Holst Clausen som fikk spon set av For -  For noen år siden kom FD på den geniale  til kontor, møter og til selskap/bryllup etc. Inn-
                                     fortifications-etat. Selv var han major, før han i  gården og forærte den senere til Krigsskolen  gjorde stor skade på stukktakene. Etter krigen  svars departementet, Postbanken (Petter Jansen)  idéen at Hæren selv skulle ta over ansvaret og  tekter kan dekke årlige vedlikeholdskostnader,
                                     1757 ble stiftsamtmann i Akershus. Storm forenet  ved et gavebrev til generalmajor Haxthausen  ble bygningen brukt til forlegning og under- og DnB (Sverre K. Seeberg) i forbindelse med  renoveringskostnadene, den gang på drøye 50  kanskje med et mindre tilskudd fra Hæren/
                                     en arvet formue (Toller-Hausmann) med høye  den 13. november 1802. Undervisningen kom i  visningslokaler for Krigsskolen frem til skolen  Krigsskolens 250-års jubileum i år 2000. millioner kroner. For de visste jo utmerket godt  Krigsskolen. Krigsskolens Venner er nevnt som
                                     militære og sivile embeter og aktivt engasjement  gang fra desember 1803. Fra tidligere - i 1798,  flyttet til Linderud i 1969. Hans Majestet Kong  I perioden 1999–2000 ble det gjort betydelige  at Hæren med sitt sterkt pressede budsjett ikke  noen som kan sitte i et eventuelt styre.
                                     46         OFFISERSBLADET OFFISERSBLADET  47
                               artikler:
     6-8 med hele det politiske Norge!         BFO på Arendals-uka                      6
          BFO på
        Arendals-uka
       Arendals-uka er større enn noen gang, med over 100.000 besøkende på denne
        hektiske uka. Dette er arenaen der man treffer de fleste sentrale og
        lokale politikere, samt organisasjoner. Muligheten for uformelle  KNM Thor Heyerdahl           10
        samtaler er stor, og da også muligheten for en viss påvirkning.
                               G/ATOR – aktuell bakkeradar for Norge?            12
                               Graduasjon ved Luftkrigsskolen                14
       Forsvarsminister Frank Bakke Jensen (H) i samtale med BFO og Parat Forsvar på  Liv Signe Navarsete (SP) som også sitter i Utenriks­ og Forsvarskomiteen, tok seg  Stemningsbilde fra Pollen. Det er sjelden at våre tre store seilskuter Statsraad Lehmkuhl, Christian Radich og Sørlandet ankrer opp samtidig i samme havn.
       båten ankret opp i Pollen under Arandalsuka. også god tid til en prat om bord.
       TeksT & FoTo einar HolsT Clausen Leder BFO Jens Jahren innledet, og i panelet  Et av de funnene vi har gjort kan oppsum meres  satset mye på ny teknologi og anskaffelse av  løftende. Sjøforsvaret må styrkes, dagens situa sjon  Regjeringen har gjort, og presi serte at vi er på
                      med det ambisjonsnivået som ligger på seiling er
          satt forsvarsminister Frank Bakke Jensen (H),
                          god vei, det tar tid å bygge opp igjen et forsvar.
                   nytt moderne materiell. Dette har vært et
              kort og konsist:
       BFO deltok også i år, denne gang i samarbeid  medlem av Utenriks­ og Forsvarskomiteen Liv  nødvendig løft. Samtidig er Forsvaret stadig  ikke bærekraftig over tid. Det må på plass mer  Navarsete sto fast på at Forsvaret er for lite,  338 skvadronens historie lever videre!  18
       med Parat Forsvar. Innleid seilbåt sentralt plas­ Signe Navarsete (SP) og leder av Utenriks­ og  Det er ikke lengre god stemning! mer presset på drift og det er vanskelig å se at  personell for å utnytte fartøyene på en mer effektiv  spesielt Hæren! Vi må få lovnader om å nå 2%’en!
       sert i Pollen og med det også god synlighet  Forsvarskomiteen Anniken Huitfeldt. Her er en  Bak dette uttrykket ligger det en opplevelse  de nye systemene får full effekt uten av dette  måte. I tillegg må det på plass kapa sitet for å møte  Huitfeldt kom inn på at økt alliert til stedeværelse
       med beachflagg, vimpler og flagg! Båten fun­ litt forkortet innledning som Jens hadde: som føles på kroppen hver dag ute i organi­ understøttes med tilstrekkelig kompetanse og  nye trusler innen det digitale domenet, noe som  i Nord provoserer Russland mer enn om vi hadde
       gerte som overnatting for fem, kontor og sted  «BFO har gjennom de siste to årene brukt  sasjonene. Vi hører mange som jobber for mye,  nok personell. Denne balansen må nå sees på  krever ny kompe tanse. Vi mener at mandatet som  fått en oppbygging av egne styrker (personell
       for intervjuer og samtaler med både statsråder,  ekstra mye tid på å møte store deler av For­ har dårlig samvittighet for arbeidsoppgaver  raskt.  nå er gitt til FSJ for et fagmilitært råd gir mulig­ og materiell) til å gjøre jobben med beredskap
       politikere og forbipasserende BFO­medlemmer.  svarets avdelinger, sjefer og ansatte. Et av mål­ som blir liggende, og fra ledere som ikke har tid  heter. Det innebærer et styrket Forsvar. Dette vil  og avskrekking. Hun ønsker seg også et bety­
       Besøk fikk vi også av leder LO Stat og leder i  ene har vært å få et best mulig bilde på situa­ eller kapasitet til å følge opp. Det er mange  Noen konkrete utfordringer til debatten: kreve mye politisk og løsningene finnes ikke først  delig større Forsvar enn det vi har i dag.
       NOF, og mange flere. Debatten som BFO og  sjonene ute i avdelingene. Det har vært viktig  vakanser, noe som bidrar til økt press på de som  I fjor var vi på denne debatten kritiske til  og fremst i mer effektivisering, mer press på per­ Både Navarsete og Huitfeldt kom inn på behovet
       Parat Forsvar gjennomførte på Arendals­uka  for oss å få en oversikt over status, stem ning og  er igjen. Denne opplevelsen understøttes også  nedleggelsen av 2 Bn (eller omgjøringen) det  so nelt og trangere driftsrammer. Løsningene  for helikoptre til Hæren, men Navarsete sto alene om
       første dag, ble en av de mest vellykkede under  virkning av de store personellreformene som er  med tall som viser mange vakante stillinger,  står fortsatt ved lag. Hæren må styrkes og bli  finnes i mer satsning på personell, økte bevilg­ å bevare Andøya som base for mari tim over våking.
       uka sett under ett. Temaet var:  gjennomført. Mye av dette arbeidet har vi brukt  mye overtid, utstrakt bruk av arbeidstid utover  større, samtidig som en utnytter reservepersonell  ninger og ta vare på det som virker».  Paneldeltagerne var meget for nøyde med gjen­
          når vi ga vårt innledende innspill til arbeidet  normaldagen, og store overføringer av timer og  på en bedre måte. Ikke la det gå på bekostning       nomføringen. Hovedinn trykket var at det var to  Nesten 20.000 kom på flydagen Kjeller!  34
       «HAR VI ET ROBUST NASJONALT  med det fagmilitære rådet som startet opp  ferie som er opparbeidet. I sum viser dette  av. Den nye utdanningen, som ikke er en styr­ DEBATTEN OPPSUMMERT  imot en i debatten, men Bakke Jensen fikk litt
       FORSVAR, SOM MØTER DAGENS  våren 2019 og som skal levers til Forsvars mi­ en organisasjon som har for mange oppgaver  king, må sees på å evalueres raskt. Det å feile  Kort fortalt så kom det heller ikke i denne de­ mer støtte fra Huitfeldt, hvis parti har støttet noen
       OG MORGENDAGENS  nisteren 8. oktober i år. For oss er det viktig å  og oppdrag i forhold til antall ansatte. I inne­ med utdanningen nå gir store konsekvenser i  batten frem så mye nytt, men det var en ryddig  av Re gjeringens forslag, blant annet Andøya­
       UTFORDRINGER? lytte til og forstå den opplevelsen den enkelte har.  værende og foregående langtidsplan er det  lang tid og tallene etter opptak er ikke opp­ og respektfull debatt. Bakke Jensen for svarte hva  vedtaket.
       6         OFFISERSBLADET OFFISERSBLADET  7
                               Midt i maktsentrum!                     36
     14-15 Etter tre års innsats og hardt arbeid har Luftforsvaret fått nye, unge, lovende  Sjefene og prisvinnerne fra kullet. Fra venstre; Lt. Sørmoen, Lt. Longva, Ob.  – En viktig multikulturell kunnskapsarena  40
         Graduasjon
        ved Luftkrigsskolen
        offiserer. Sjef Luftforsvaret kastet glans over graduasjonen i Trondheim.
                                                              42
                               Russlands nye super-kryssermissil en trussel for NATO?
                        Gaustad, Gen.Maj. Skinnarland, Lt. Dåsvatn, K.Sjt. Flatås, Fenr. Pettersen, Lt.
                  Luftkrigsskolens fane paraderes foran det graduerende kull.
                        Granrusten, Lt. Stein.
                               En annerledes skoledag!                   44
                         Graduantene skal stilles opp for fotografering.
                               Nasjonal, byhistorisk- og Forsvarshistorisk skandale!    46
                               Heder til 84-årig veteran og offiser av «den gamle skolen»!  48
       Sjef Luftforsvaret inspiserer graduantene. Kampluftvernets offiserer blir utdannet hos LKSK, men bærer Hærens uniform. Det graduerende kull feirer med tradisjonell luekasting. Det graduerende kull med Sjef Luftforsvaret, Skolesjef, og Kullsjef.
       TeksT og foTo: Hanna sesselja  kullsjef Maj. Skarsvåg. Skolesjef Ob. Gaustad stilte  tanter fra Forsvarets Høgskole, Luft forsvaret og  mangfold av musikalske stykker, som løftet gradua- – Luftmilitært Samfunds premie til beste Bache- Etter graduasjonsseremonien ble det foto grafe-
       Mikalsen opp deltakerne, og avleverte både kullet, fane- Luftmilitært Samfund. Årets gradu erende kull  sjons sere monien til en verdig og minnerik anled- loroppgave - Lt. Kristin Svare Granrusten ring med kullet og familie i Erkebispe går den, før
          vaktene og musik korpset til Sjef Luft, Gen. Maj.  bestod av kadetter som har tatt bachelor i militære  ning for deltakerne.  – Sjef Luftforsvarets Diplom (for fremdragende  det gikk transport opp til Luftkrigsskolen.
       14.juni ble det avholdt graduasjon for kull 67 ved  Skinnarland. studier med fagretningene ledelse og luftmakt,  skoleprestasjoner) - Lt. Kristin Svare Gran- Skolens kjøkken serverte delikate snitter i kjent
       Luftkrigsskolen, det nest siste kullet på det som nå  Etter en oppstilling med inspeksjon, parade for  ledelse, logistikk og ressurs styring, ingeniørfag,  Det ble utdelt bestemannspriser i seks kate- rusten, Lt. Sigurd Longva og Fenr. Alf Kristian  stil, og kullet fikk vist frem både skolen og inn-
       er gammel krigsskoleordning. Luftfor sva rets Musik -  Luftkrigsskolens fane, musikalsk innslag og over- og human resource ma nage ment. Kull 67 hadde  gorier: Pet tersen.  slag fra utdanningsløpet til sine familier. Sen ere  Besøk på russisk fregatt  52
        korps marsjerte inn i borggården på Erke bispe- flyging av F-35, marsjerte kullet inn i ærver dige  både Maj. Skarsvåg og Maj. Fredriksen som  – Sjef Luftkrigsskolens premie i idrett - Lt. Eskil  – Sjef Luftforsvarets Ærespremie - Lt. Espen V.  på kvelden ble det tradisjon tro graduasjonsball,
       gården, som var fullstappet av både familie, venner,  Øy steinsalen. Her ble vitnemål og beste mann s- kullsjefer i løpet av sin tid på Luftkrigsskolen, og  Søreng Stein. Dåsvatn. hvor Luftforsvarets nyeste offiserer ble feiret
       kolleger og skuelystne sivile og turister som ville få  priser utdelt, bevitnet av familie, venner og kolle- begge delte ut vitnemål sammen med Sjef Luft og  – Sjef Luftkrigsskolens premie til beste skytter -  – Luftkrigsskolens premie til beste Kadett - Fenr.  som seg hør og bør etter tre års skolegang.
       med seg begi venheten. Kull 67 fulgte på, anført av  ger. Taler til graduantene ble holdt av represen- Skolesjefen. Luftfor svarets Musikkorps fremførte et  Lt. Hallvard D. Sørmoen. Alf Kristian Pettersen.
       14         OFFISERSBLADET OFFISERSBLADET  15
   OFFISERSBLADET                                                    5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10