Page 6 - Offisersbladet 0419
P. 6

BFO på

          Arendals-uka


       med hele det politiske Norge!

     Arendals-uka er større enn noen gang, med over 100.000 besøkende på denne
         hektiske uka. Dette er arenaen der man treffer de fleste sentrale og
           lokale politikere, samt organisasjoner. Muligheten for uformelle
           samtaler er stor, og da også muligheten for en viss påvirkning.
    Forsvarsminister Frank Bakke Jensen (H) i samtale med BFO og Parat Forsvar på  Liv Signe Navarsete (SP) som også sitter i Utenriks­ og Forsvarskomiteen, tok seg
    båten ankret opp i Pollen under Arandalsuka.        også god tid til en prat om bord.


    TeksT & FoTo einar HolsT Clausen    Leder BFO Jens Jahren innledet, og i panelet  Et av de funnene vi har gjort kan oppsum meres
                        satt forsvarsminister Frank Bakke Jensen (H),  kort og konsist:
    BFO deltok også i år, denne gang i samarbeid  medlem av Utenriks- og Forsvarskomiteen Liv
    med Parat Forsvar. Innleid seilbåt sentralt plas- Signe Navarsete (SP) og leder av Utenriks- og  Det er ikke lengre god stemning!
    sert i Pollen og med det også god synlighet  Forsvarskomiteen Anniken Huitfeldt. Her er en  Bak dette uttrykket ligger det en opplevelse
    med beachflagg, vimpler og flagg! Båten fun- litt forkortet innledning som Jens hadde: som føles på kroppen hver dag ute i organi-
    gerte som overnatting for fem, kontor og sted  «BFO har gjennom de siste to årene brukt  sasjonene. Vi hører mange som jobber for mye,
    for intervjuer og samtaler med både statsråder,  ekstra mye tid på å møte store deler av For­ har dårlig samvittighet for arbeidsoppgaver
    politikere og forbipasserende BFO-medlemmer.  svarets avdelinger, sjefer og ansatte. Et av mål­ som blir liggende, og fra ledere som ikke har tid
    Besøk fikk vi også av leder LO Stat og leder i  ene har vært å få et best mulig bilde på situa­ eller kapasitet til å følge opp. Det er mange
    NOF, og mange flere. Debatten som BFO og  sjonene ute i avdelingene. Det har vært viktig  vakanser, noe som bidrar til økt press på de som
    Parat Forsvar gjennomførte på Arendals-uka  for oss å få en oversikt over status, stem ning og  er igjen. Denne opplevelsen understøttes også
    første dag, ble en av de mest vellykkede under  virkning av de store personellreformene som er  med tall som viser mange vakante stillinger,
    uka sett under ett. Temaet var:     gjennomført. Mye av dette arbeidet har vi brukt  mye overtid, utstrakt bruk av arbeidstid utover
                        når vi ga vårt innledende innspill til arbeidet  normaldagen, og store overføringer av timer og
    «HAR VI ET ROBUST NASJONALT       med det fagmilitære rådet som startet opp  ferie som er opparbeidet. I sum viser dette
    FORSVAR, SOM MØTER DAGENS        våren 2019 og som skal levers til Forsvars mi­ en organisasjon som har for mange oppgaver
    OG MORGENDAGENS             nisteren 8. oktober i år. For oss er det viktig å  og oppdrag i forhold til antall ansatte. I inne-
    UTFORDRINGER?              lytte til og forstå den opplevelsen den enkelte har.  værende og foregående langtidsplan er det

    6                                                     OFFISERSBLADET
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11