Page 7 - Offisersbladet 0419
P. 7

BFO på

 Arendals-uka


 med hele det politiske Norge!

    Stemningsbilde fra Pollen. Det er sjelden at våre tre store seilskuter Statsraad Lehmkuhl, Christian Radich og Sørlandet ankrer opp samtidig i samme havn.    satset mye på ny teknologi og anskaffelse av  løftende. Sjøforsvaret må styrkes, dagens situa sjon  Regjeringen har gjort, og presi serte at vi er på
    nytt moderne materiell. Dette har vært et  med det ambisjonsnivået som ligger på seiling er  god vei, det tar tid å bygge opp igjen et forsvar.
    nødvendig løft. Samtidig er Forsvaret stadig  ikke bærekraftig over tid. Det må på plass mer  Navarsete sto fast på at Forsvaret er for lite,
    mer presset på drift og det er vanskelig å se at  personell for å utnytte fartøyene på en mer effektiv  spesielt Hæren! Vi må få lovnader om å nå 2%’en!
    de nye systemene får full effekt uten av dette  måte. I tillegg må det på plass kapa sitet for å møte  Huitfeldt kom inn på at økt alliert til stedeværelse
    understøttes med tilstrekkelig kompetanse og  nye trusler innen det digitale domenet, noe som  i Nord provoserer Russland mer enn om vi hadde
    nok personell. Denne balansen må nå sees på  krever ny kompe tanse. Vi mener at mandatet som  fått en oppbygging av egne styrker (personell
    raskt.                 nå er gitt til FSJ for et fagmilitært råd gir mulig­ og materiell) til å gjøre jobben med beredskap
                        heter. Det innebærer et styrket Forsvar. Dette vil  og avskrekking. Hun ønsker seg også et bety-
    Noen konkrete utfordringer til debatten: kreve mye politisk og løsningene finnes ikke først  delig større Forsvar enn det vi har i dag.
    I fjor var vi på denne debatten kritiske til  og fremst i mer effektivisering, mer press på per­ Både Navarsete og Huitfeldt kom inn på behovet
    nedleggelsen av 2 Bn (eller omgjøringen) det  so nelt og trangere driftsrammer. Løsningene  for helikoptre til Hæren, men Navarsete sto alene om
    står fortsatt ved lag. Hæren må styrkes og bli  finnes i mer satsning på personell, økte bevilg­ å bevare Andøya som base for mari tim over våking.
    større, samtidig som en utnytter reservepersonell  ninger og ta vare på det som virker».  Paneldeltagerne var meget for nøyde med gjen-
    på en bedre måte. Ikke la det gå på bekostning                  nomføringen. Hovedinn trykket var at det var to
    av. Den nye utdanningen, som ikke er en styr­ DEBATTEN OPPSUMMERT        imot en i debatten, men Bakke Jensen fikk litt
    king, må sees på å evalueres raskt. Det å feile  Kort fortalt så kom det heller ikke i denne de- mer støtte fra Huitfeldt, hvis parti har støttet noen
    med utdanningen nå gir store konsekvenser i  batten frem så mye nytt, men det var en ryddig  av Re gjeringens forslag, blant annet Andøya-
    lang tid og tallene etter opptak er ikke opp­ og respektfull debatt. Bakke Jensen for svarte hva  vedtaket.

   OFFISERSBLADET                                                     7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12