Page 8 - Offisersbladet 0419
P. 8

Leder BFO Jens Jahren innleder debatten med debattantene Frank Bakke Jensen (H), Liv Signe Navarsete (SP) og Anniken Huitfeldt (A).
    BFO og Parat Forsvars innleide seilbåt i Pollen. Kontor, overnatting og intervju­studio  Et yrende liv i sentrum og spesielt i Pollen under Arendalsuka.
    under Arendalsuka.
    BESØK PÅ BÅTEN             forsvarsvennlig parti i opposisjon, og under den  svars debatten! Flere av debattene handlet om
    Med BFOs og Parat Forsvars sentralt beliggende  gode og lange samtalen, fikk hun flere tips som  at vi har et for lite Forsvar, Norges forpliktelser
    båt i Pollen, ble det mye besøk og mange gode  kan tas med videre i forsvarsdebatten. Også  over for NATO, det positive med, men også ut-
    samtaler. Forsvarsminister Frank Bakke Jensen  denne samtalen vil bli lagt ut som podkast. ford ringene med stadig større alliert tilstede-
    tok etter invitasjon seg god tid under besøket, og                værelse i Norge. Forholdet til et stadig mer
    vi fikk pratet om alt fra fordeler og ulemper med  DELTAGELSE PÅ ØVRIG     «offensivt» og selvhevdende Russland var et
    Ny Militær Ordning og Utdanningsordning, til  FORSVARSDEBATT          interes sant tema. Økende fokus på Arktis var
    mangler og svakheter med dagens Forsvar. BFO  Både leder BFO Jens Jahren, nestleder Rune  også tema for debatt.
    produserer egen podkast fra samtalen. Vi møtte  Rudberg og redaktøren av Offisersbladet (under -  Konklusjonen er at BFOs og Parat Forsvars
    en både saklig og humørfylt forsvars minister, selv  tegnede), prøvde å få med seg øvrige for svars- tilstedeværelse på den politiske arenaen som
    om han måtte tåle litt konstruktiv kritikk.  debatter på de mange stedene i Pollen. Kvali tet  Arendals-uka er, utvilsomt er nyttig, også for
    Liv Signe Navarsete ble også tatt vel imot, og  og utbytte av disse var variabelt, men det er  politikerne. Det er en Vinn Vinn-situasjon.
    lyttet villig til det BFO og Parat Forsvar orienterte  positivt at det under disse debattene er fullt i
    om. Senterpartiet har markert seg godt som et  salen/lokalet. Det betyr at folk er opptatt av for-

    8                                                     OFFISERSBLADET
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13