Page 9 - Offisersbladet 0419
P. 9

NASAMS-kontrakt med Austalia                      Seminar i regi av Institutt
    Kongsberg Defence & Aerospace AS (KONGSBERG) fikk kontrakt med Ray theon Australia  for Forsvarsstudier og
    for levering av NASDAMS komponenter til en verdi av 1.6 milliarder kroner. Raytheon
    Australia er hovedleverandøren til “Australian Govern ment Land 19 Phase 7B program”.  Norsk Utenrikspolitisk
    (kortet ned og oversatt fra pressemelding)               Institutt                    litt av hvert
    Einar Holst Clausen                           Offisersbladet var på IFS og NUPIs seminar i Kultur­
                                        huset Oslo den 20. juni.
                                        Tema: Fagmilitært råd og kommende Langtidsplan
    Veteran MC-treff på Bæreia                       for Forsvaret (LTP).
                Bæreia arrangerte MC-treff for 120 deltakerne! Et meget vel- Statssekretær i FD, Tone Skogen gikk langt i å innrømme
                lykket veterantreff selv om været ikke ble det beste. Norges- at de ikke tok høyde for økt trusselnivå i inneværende LTP.
                vennen og for mange vel kjente Louis Assi fra Ebel es Saqi var  Hun var innom følgende temaer:
                invitert til å holde et foredrag om situasjonen i dagens Sør- - Fare for hybride trusler er økende
                Libanon. Det vekket mange minner for de fleste på en fredags  - Vi er sårbare for cyberangrep
                kveld. Louis Assi prater flytende norsk, Foredraget fikk stående  - Totalforsvaret blir stadig mer prioritert
                applaus. Etter foredraget fikk Louis veteransenterets «coin». - Vi må bli enda bedre på mottak av alliert hjelp
                 Bandet «Veterans Rock» (5 UNIFIL-veteraner) holdt konsert  - Det er forbedrings-potensiale på logistikk-siden
    på lørdag. Bandet som har vært støttet av NVIO og veteransenteret. Har holdt en rekke  - Norge må nå ta mer ansvar for eget og alliert forsvar
    konserter for vete raner i 2019. På dag tid lørdag skriver NVIO på sine hjemmesider: «Den  Hun oppfordret til åpen debatt rundt Forsvarssjefens
    viktigste del av MC-treffet er lør dagens kjøretur. I år gikk turen fra Bæreia, via Kongsvinger til  fagmilitære råd og LTP.
    Torsby i Sverige. Herfra gikk turen videre til Sunne hvor vi møtte svenske vete raner, som
    hadde tatt en liten pause fra mar keringen av den lokale veterandagen, ved det såkalte Stam-
    frändemonumentet (innvandrings- og utvandringsmonumentet) til felles lunsj og foto gra-
    fering. Fra Sunne gikk turen videre til Charlottenberg og derfra tilbake til Bæreia, en rund tur
    på ca 25 mil. Det å kjøre MC sammen med andre veteraner i en lang kolonne er en stor opp-
    lev else. For de fleste veteraner er det en opplevelse som man har kun en gang i årets i for bin-
    delse med MC-treffet. Det er blant annet derfor MC-treffet er så viktig for mange veteraner».
     Offisersbladet gratulerer veteransenteret og NVIO med god veteranaktivitet og god
    veteranivaretagelse!
    Einar Holst Clausen


    «NATOs progress in meeting the new
    Russian challenge”

                Dette var temaet på IFS sitt andre seminar i rekken denne som-
                meren, et meget aktuelt tema også dette. Professor og direk-
                tør for IFS Kjell Inge Bjerga innledet og senere ledet debatten.
                De to svært kunnskapsrike foreleserne denne dagen var Russ-
                landekspert professor Katarzyna Zysk, som er forskningssjef ved
                IFS, og Dr Brad Roberts, Director of Center for Global Se cu rity
                Research at Law rence Livermore Naional Labratory, USA.
     Katarzyna Zysk tok blant annet for seg trusselen fra hypersoniske missiler/ballistiske missiler
    (med eller uten atomladnig), som Russland har, og fortsetter å utvikle. Fra 2021 mener hun at  Av andre innledere ønsker jeg å fremheve kontreadmiral
    de fullt ut har bygget ut denne kapasiteten. Hun fortalte også at det nå forskes på kinestiske  Sverre Nordahl Engeness fra Forsvarets Operative
    våpen. Det vil si missiler med så stor hastighet at anslagskraften og virkning i målet er like stor  Hovedkvarter i Bodø sitt innlegg:
    som en mindre atomladning. Man antar at Russland har kommet lengre enn USA på oven- «Dilemmaer og utfordringer fra et operativt perspektiv»
    nevnte felt. Det debatteres nå også rundt det faktum at stormakter har atomvåpen primært  Et glitrende innlegg. Han understreket at Norge har
    for å opprettholde en frykt-balanse «strategic deterrence». Russland ønsker dessuten å «for- enorme havområder å holde kontroll over! Norge har
    telle» Vesten at de har muligheten til, og er villige til å bruke ikke-strategiske atomvåpen, sa  ønske om å være NATO i Nord. Det er en utfordrende
    Zysk. Slike våpen kan bæres av strategiske jager/bombefly, ubåter med flere. balansegang mellom evne til mottak av alliert støtte og
     Brad Roberts stilte spørsmålet om hva USA/NATO har gjort for å møte denne Russiske  egen styrkeoppbygging. Større mottak av alliert materiell,
    utfordringen, og han er ikke sikker på om de har kommet så langt med å komme opp med  samtidig med egen forflytning av materiell og personell
    mottiltak, som de selv hevder. For dette representerer en betydelig investering, som igjen må  er utfordrende.
    godkjennes av Kongressen. Roberts mener Vesten bør prøve å forstå hovedgrunnene til en  Vi er godt øvet og tilpasset NATO-standarder, men vi
    mulig konflikt, og få til en politisk dialog som kan føre til bedre forståelse, og forhåpentligvis  må også evne å drive selvstendige operasjoner. Vi må bli
    en nedrustning. Han trakk i den anledning frem særegenhetene til Clausewitz og Sun Tzu.  bedre til å utnytte vår moderne teknologi, samtidig som
    Han viste til at både Russland og Kina er åpne om deres kapasiteter og strategi, og at de på  økt bruk av autonome systemer og økt datakraft, er
    den måten viser tankesettet og hvilken styrke de har. Nå er det også slik at Russland praktiserer  utfordrende/krevende. Vi har valgt å gå for kvalitet fremfor
    utstrakt bruk av etterretning, hacking, desinformasjon, påvirkning (presidentvalget i USA),  kvantitet, sa Engeness.
    som kan skape politisk usikkerhet og være destabiliserende enten det er i USA eller i EU  Han sa også at mesteparten av FOHs virksomhet i
    eksempelvis. For å illustrere noe av den Russiske kulturen, dro Roberts et Russisk ordtak: «Den  fredstid, er rettet inn mot det sivile samfunnet. Seminaret
    evige fred varer bare til neste krig». (Med forebehold om feilsiteringer) ble avsluttet ned paneldebatt og spørsmål/svar fra salen.
    Einar Holst Clausen                           Einar Holst Clausen

   OFFISERSBLADET                                                    9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14