Page 5 - Offisersbladet 0319
P. 5

innhold      ;

    faste saker:                             God kamuflasje er
                                       igjen prioritert!
    Redaktøren: Hvem forvalter sannheten om situasjonen i Forsvaret?   3                         46-47

    Litt av hvert                      11, 15
                                      Kamuflasje av stridskjøretøy, bivuakk
    BFO leder: En viktig tid for Forsvaret            24   og soldater har de siste tiår vært
                                      nedprioritert. Nå har man forstått at
                                      riktig og god kamuflasje er en viktig
                                      faktor for overlevelse i stridsfeltet. Du
                                      blir ikke sett, og får derfor anledning til
                                      å avfyre det første avgjørende skuddet.
    Giv akt!                           25   Av EinAr Holst ClAusEn  snart syntetiske kamuflasjenett til svenske  LAV VEKT godt. Dessuten viser det seg at man sjeldnere  dyr bruker for å gå i ett med naturen, nemlig  feltet og mot standeren, bruker store svermer av
                                          materiellverket. I 1960 startet de eksport til
                                      Foto: sAAb bArrACudA
                                             Kamo-nettene er syntetiske og svært lette. Et
                                                         lavt- og høytflygende droner og UAV’er. Det er
                                                     kamelonen. Alt dette blir vel teknisk for de fleste
                                                  trenger å lakke/male om kjøretøyene, noe man
                                                  sparer både tid og penger på.
                                             kamuflasjenett som dekker ca 100 kvadratmeter,
                                                         observert opptil 70 droner og UAV’er over et
                                                     av oss, men hva har man forskere og atomfysikere
                                          andre land, og i 1967 utviklet de sitt første
                                      VERDENSLEDENDE PÅ KAMU­
                                          første termiske kamo-nett, usynlig for FIR (Far
                                                         tilbake til artilleriet, som avfyrer sine granater
                                             veier snaue 1 kg. Et nett til et mindre telt veier
                                      FLASJETEKNIKK kamo-nett som var usynlig for radar. I 1985 kom  veier ikke mer enn 25 kg. Et nett til en soldat  RASK UTVIKLING til ellers?    russisk brigade-område. Disse sender måldata
                                      Offisersbladet fikk anledning til å besøke den  Infra Red). I dag utvikler de kamo-nett som  ikke mye mere, og kan monteres på ett minutt.  Med dagens rivende utvikling, kommer det  RUSSLANDS OPERASJONS­ allerede etter 7 minutter. Da sier det seg selv at
                                      verdensledende kamuflasjeteknikk-produsenten  heller ikke synes for sensorer som VIS (Visibility  Kamo-nettene blir således svært overkommelig  stadig nye ultramoderne sensorer på markedet,  MØNSTER ER KANSKJE ÅRSAKEN  det kan være en god idé med god kamuflasje-
                                      Saab Barracuda i Vestervik i Sverige. Ukjent for  Sensor), UV (Ultra Violet sensor), NIR (Near  å ha med seg ut i felt. Under besøket i Vestervik,  slik som 3. generasjons termiske sensorer FLIR/ TIL ØKT FOKUS PÅ KAMUFLASJE      teknologi, mener Saab Barracuda. Smarte ideer
                                      mange, men de produserer i dag en rekke for- Infra Red sensor), og TIR (Thermal Infra Red  fikk Offisersbladet se hvordan et stridskjøretøy  MWIR/LWIR/SWIR. Barracudas atomfysiker vrir  Studier av russisk operasjons mønster viser svært  fra 1. og 2. verdenskrig med utplassering av
                                      skjellige kamuflasjenett-typer til forsvaret i over  sensor). Kamuflasje-teknologien utvikles nå  blir kamuflert ved hjelp av mindre enheter, som  hodet for å utvikle kamo-nett som ikke synes på  høy operasjonshastighet. De har over 17 høy- såkalte «decoys» er igjen aktuell taktikk, for å
                                      50 land. Det ble bekreftet Barracuda-fabrikken  både i Vestervik og Carolina/USA. Vi ble alle  monteres sammen til en helhet ved hjelp av  multispektrale og polariserings-sensorer. I frem- opera tive brigader, som alle har nye sensorer  lure dronene/UAV’ene, og trekke til seg artilleri-
                                          imponert når vi fikk orientering om videre
                                             svært kraftige borrelåser. Det skal normalt ikke
                                                  tiden ser man for seg bruk av cellulose og
                                      at Norge nå også er i samtaler om å kjøpe disse
    Hva skjer?                          26   kamuflasje-løsningene. utvikling av teknologien, av Barracudas egen  ta mer enn noen timer å «kle på» en stridsvogn.  tekstiler i nettene, nano-cellulose på coating,  et eget kompani som bare driver elektronisk
                                                     for å oppdage sin motstander. Hver brigade har
                                                         ild.
                                             Flere land lar kamuflasjen sitte på i både ett og
                                          atomfysiker. Han forsker på nye teknikker for å
                                                  spesiallagde pigmenter, syntetisk biologi og
                                                     krig føring, og brigadene har en offensiv og
                                      LANG ERFARING
                                                  kanskje intelligent kamuflasje/adaptiv kamu-
                                                     vold som bruk av artilleri (noe man så i Øst-
                                             to år, fordi den i tillegg beskytter vognens lakk/
                                          unngå å bli sett av dagens og fremtidens
                                      46 Barracuda ble etablert i 1957 og leverte ganske  sensorer.  maling. Tester viser at kamuflasjen tåler dette  flasje! Ja, dette kan minne om metoden et kjent  Ukraina). For å skaffe seg oversikt over strids- 47
                                                  OFFISERSBLADET
                                               OFFISERSBLADET
    KAFO&BFOung                         36
    Pensjonssidene                        38
    Aktuelt                           54                            52-53
    Filmanmeldelse: They Shall Not Grow Old           58    Sjef Forsvarets
                                      Operative Hoved-
    Kjekt å ha!                         62   kvarter utdyper
                                      I generalløytnant Rune Jakobsens foredrag i  forsvar hjemme all den tid vi har et lite  deler og avanserte ammunisjonstyper har
                                      Oslo Militære Samfund den 8. april i år, gikk  forsvar, sier Jakobsen.  ledetid fra industrien på opptil flere år, sier
                                      han langt i å beskrive et forsvar som ikke kan  Å ta igjen etterslep og bygge opp kapa­ Jakobsen.
                                             På forespørsel om dette ikke er sterk kritikk
                                      forsvare landet. Norge er helt avhengige av  siteter er kostbart sier generalen, men det  av regjeringen, svarer generalen kategorisk
    Tilbakeblikk                         64   til å motstå et klassisk angrep, inntil vi mottar  narrativ om at det vil være skadelig for For­ benektende. Dette er objektive fakta sett fra  «Dagens LTP har en riktig innretning,
                                          haster! Det er av noen dessverre etablert et
                                      NATO, og sjef FOH tviler på om vi er i stand
                                      alliert hjelp. Vi snakker om volum, reaksjons­
                                          svarets effektivitet å øke forsvarsbudsjettet
                                             et fellesoperativt ståsted. Han understreker
                                      evne og kampkraft som sannsynligvis ikke er
                                      tilstrekkelig til å utgjøre en troverdig avskrek­ for raskt. Dette er noe generalen gjerne  videre at vi nå frem til 8. oktober er i en fase  men det er for lite - for sent»
                                          imøtegår. FFI har i sin rapport påpekt at
                                             hvor FSJ utvikler sitt fagmilitære råd til regje­
                                      king, og en utholdenhet som ikke rekker til  gjeldende LTP allerede mangler 100 mrd for  ringen. Det er nå faktisk svært viktig og ønske­ Generalløytnant Rune Jakobsen
                                      alliert forsterkning er på plass.  å realiseres. ­ Beregninger gjort ved FOH  lig at det fagmilitære syn artikuleres med
                                             tydelighet. Når neste LTP er besluttet av Stor­
                                          viser i tillegg alvorlige og kostbare huller i
                                      Sjef FOH er veldig klar på at vi har en
                                      struktur i sterk intern ubalanse. Alvorligst står  våre logistikkbeholdninger, som er en av  tinget, er det for sent å komme med alter­
                                      det til med Hæren, som ikke er dimen sjonert  flere faktorer som reduserer utholdenheten,  native syn, i alle fall fra embeds mannsnivået.
                                             Det er nettopp før beslutninger fattes at vi
                                          understreker Jakobsen. Videre mener han at
                                      og utrustet for å utgjøre en troverdig terskel
    Internasjonale nyheter                    66   på land, samtidig som den fyller våre  det har festet seg en feilforestilling i enkelte  skal komme med tydelige råd, og klart
                                             beskrive de risiki man må akseptere. Det er
                                      forpliktelser overfor NATO i operasjoner uten­
                                          miljø, der det hevdes at om Forsvaret skulle
                                             maktpåliggende at man forstår at det er
                                          få ekstratildelinger i mangemillard­klassen,
                                      for Norge. Dette gjelder til en viss grad også
                                          så ville de ikke klare å omsette de.
                                      Sjøforsvaret. Forsvarets operative sjef under­
                                             nødvendig å styrke Norges forsvarsevne
                                      streker at Forsvaret må styrke kamp kraften,
                                          ­ Dersom vi venter til neste LTP med å
                                      bedre reaksjonsevnen og fortsette med å fylle  fortsette å fylle opp beredskapslagrene, vil  fordi omgivelsene våre krever det, avslutter
                                             sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter.
                                      opp sine beredskapslagre. Dagens inter­ det innebære at den helt nødvendige styrk­
                                      nasjonale oppdrag er selvfølge lig viktige, men  ing av volum og kampkraft for øvrig vil sky­ Einar Holst Clausen
                                      de går sterkt ut over evnen til avskrekking og  ves ytterligere år frem i tid. Husk at reserve­
                                      52         OFFISERSBLADET OFFISERSBLADET  53
                               artikler:
     12-14 BFOs Vårkonferanse              Lederkonferansen 2019                    10
                                                              6
           2019
         En av årets største begivenheter fant i år sted i den
                               KAFO Landsstyremøte og NAKA på samme tid!
          sjarmerende danske byen København.
                               BFOs Vårkonferanse 2019
                               ACE – Europas største luftøvelse!              12
                                                              16
                               Luftforsvaret med 75 år markering i Bodø!          18
       Av Silje DAlhAug/KADett Kull 68  MANGE LIKHETER I DET DANSKE  rekruttere flere. Slik tendensene er i dag er  samtidig som de tjenestegjør i en helt annen  var utdanningssituasjonen til de nye kadettene.  med inn i søndagen, hvor fokuset var rettet mot
       FhS/luFtKrigSSKolen OG NORSKE FORSVARET andelen eldre offiserer, både i det norske og i  del av landet. Disse problemstillingene ble også  Hvordan ting er blitt håndtert og hvordan kan  hvordan beholde BFO sine medlemmer og hva
          Første del av helgen, fagligsett, fant sted på  det danske forsvaret, større enn andelen som er  tatt med videre inn i helgen da det på lørdag og  Forsvaret sikre at flere søker og ønsker å bli i  kan vi som styrer på de respektive avdelingene
       Vi var en gjeng på rundt 24 stykker, med repre­ fredagen hvor vi besøkte det danske Forsvars­ ment å fylle disse stillingene når disse offiserene  søndag var fokus på faglig innhold fra BFO sen­ organisasjonen etter endt utdanning. Ett tiltak  gjøre for å bli mer synlige og skape engasjement
       sentanter fra lokalstyrene på alle tre krigsskolene,  akademiet. Her fikk vi en brief fra søsterorganisa­ pensjoneres. Videre ble det trukket frem pen­ tralt og diskusjoner mellom deltakerne om pro­ som ble trukket frem var behovet for informasjon.  rundt BFO og det vi gjør. Veldig mye bra kom ut
       samt CIS, Madla, Andøya og Ørland. Personlig er  sjonen til BFO, HOD, om offisers­ og befals­ dler ordninger og incentivordninger.  blemstillinger som vi står ovenfor.  Vi som ansatte og kadetter trenger informasjon  av dette og alt i alt hadde vi en veldig positiv  Lever fortsatt ut drømmen  20
       jeg ny i KAFO landsstyre og så derfor frem til å delta  utdanningen i Danmark, samt en orientering i  Per dags dato er vårt inntrykk at vi som ansatte  og forutsigbarhet fra de ovenfra. Dette vil være  opp levelse av konferansen. Det var mye bra fag­
       på denne konferansen med flere dyktige og artige  hvilke utfordringer det danske Forsvaret står  i det norske Forsvaret i dag har bedre ordninger,  BFOS PRINSIPP- OG  med på å redusere usikkerhet, samtidig som det  lig innhold, men det var selvfølgelig også satt av
       mennesker. Vårkonferansen gikk over fire dager,  ovenfor i dag. Dette var noe vi fant veldig inte­ enn danskene. Derimot ser man tendenser til at  HANDLINGSPLAN  gir kadetter og ansatte noe håndfast og forholde  god tid til å utforske byen. Flere dro blant annet
       hvor av de to første ble brukt til ut forsk ing av byen  res sant da det kan trekkes mange paralleller til  disse ordningene nå gradvis snevres inn og  Fokuset lørdag var på BFOs Prinsipp­ og Hand­ seg til. Slik det har vært til nå er det mye som er  til det kjente Tivoli og handelsgaten Strøget, og
       og en god dose faglig innhold på det danske  hvilke utfordringer og tendenser vi ser tegn til i  fjernes. For veldig mange ansatte i Forsvaret er  lingsplan og hvorvidt det er noe vi i KAFO og  usikkert rundt goder, hvordan de nye kadettene  hvor det på lørdagen var satt av tid til en eks­
       Forsvarsakademiet, og de to siste nesten ute­ det norske Forsvaret i dag. Det vi bet oss mest  det nettopp disse ordningene, disse såkalte god­ som BFO medlemmer mener bør endres eller  skal defineres og hvilke rettigheter som dermed  klusiv vinsmaking etterfulgt av en smaksrik mid­
       lukkende var satt av til faglig disku sjo ner og arbeid.  merke i, var problematikken knyttet til hvordan  ene, som er årsaken til at mange velger å bli.  legges til. Dette var alt i fra formuleringer til nye  gjelder for dem. dag på Köd. Helgen var en stor suksess, og vi
       Selvfølgelig med rom for sosiale begivenheter. beholde det personellet vi har og hvordan  Det gir dem nemlig mulighet til å ha et familieliv,  punkter i planen. Et tema som ble mye diskutert  De gode faglige diskusjonene ble tatt videre  fra Luftkrigsskolen tar med oss mye god læring,
                               Frigjørings- og Veterandagen 8. mai             42
       12         OFFISERSBLADET OFFISERSBLADET  13
                                                              46
                               God kamuflasje er igjen prioritert!
     16-17 – Europas største luftøvelse!     Norske F-16 fra Bodø. Finnmark Landforsvar er tilbake!       48
          ACE
                                                              50
                               F-35 programmet blir stadig større
                               Sjef Forsvarets Operative Hovedkvarter utdyper        52
                          Følgende fly og nasjoner deltok fra
                          hovedbasene:
                          ROVANIEMI
                          Finland: 12 F/A­18, 4 NH­90, 1 C­295 transportfly,
                          1 PI­12 Transportfly
                          USA: 12 F/A­18 (USMC)
                          Danmark: 8 F­16
                          KALLAX (LULEÅ) Sjøforsvarets nye logistikkfartøy døpt i Bergen     56
                          Sverige: 18 JAS­39 C, 2 NH­90,
                          Storbritannia: 4 Typhoon Euerofighter (EF), 1
                          C­130 Hercules
           To franske Mirage 2000. Tysk Eurofighter. Franske Rafale. USA: 12 F­16CJ (Air National Guard)
                          NATO: 1 DA­20 Elektronisk krigføring (Siv)
                          BODØ
       Arctic Challenge Exercise er del av Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO), og er  Vegard Bøthun,  Norge: 10 F­16 MLU, 1 Da­20 Elektronisk
         en kampfly-samtrening mellom Finland, Norge og Sverige.  foto: Lars Erik Jamtli. krigføring
                          Sverige: 8 JAS­39 C
                          USA: 10 F­15C (Air National Guard)
       Av LArs Erik JAmtLi AvtroppEndE  Rovaniemi og Kallax (Luleå), ledes fra NAOC  foregår for øvrig kampflyging nesten på ukentlig  Øvelsen ble umiddelbart en stor suksess på  Frankrike: 10 Rafale, 4 Mirage 2000­5, 1 E­3F
       BFos Htv LuFt Foto GrzEGorz kozAk (National Air Operations Center) på Reitan og  basis mellom Norge, Sverige og Finland («Cross  grunn av mye luftrom tilgjengelig for flyving, og  AWACS  Missilforsvar en teknologisk utfordring  60
          hadde totalt rett i underkant av 140 deltakende  Border Training»). dermed kunne man også øve relativt komplekse  Tyskland: 10 Eurofighter, 1 A­310 MRTT
       Scenarioet i ACE tilrettelegger for samtrening  fly. Det ble flydd to perioder pr dag, hvor første  Under ACE 2019 deltok Norge i tillegg med  scenarioer. Etter hvert har også både luftvern­ tank og transportfly
       for multinasjonale styrker. Offisersbladet møtte  periode ble fløyet separat i henholdsvis norsk,  NASAMS luftvern og hæravdelinger, mens NATO  avdelinger og Hæren sett nytten av denne  ØRLAND
       øvingsansvarlig ved Stasjonsgruppe Bodø,  svensk og finsk luftrom med totalt ca 80 fly,  deltok med simulatoravdelinger som opererer  øvelsen, og er dermed blitt en fast del av ACE.  NATO: 2 E­3A AWACS
       oberst løytnant Vegard Bøthun under Europas  mens den andre perioden ble fløyet med  SA­6 og SA­8 luftvern (Spadeadam og Polygone)  Øvelsen arrangeres sannsynligvis for siste gang  USA: 3 KDC­10 Tankfly
       største Luftøvelse i 2019. Øvelsen heter ACE  deltakelse fra alle nasjonene over Sverige med  på bakken i Nord Sverige. Sverige deltok også  i Bodø i 2021 fordi man etter dette legger ned  I tillegg to tankfly fra hjemmebasene, tankflyene
       (Arctic Challenge Excersise) og ble arrangert i  ca 100 fly. Denne perioden gir trening til  med SA­10 emulator. Bodø som operativ flystasjon. KDC­10 fra Nederland og Voyager fra Storbritannia.
       perioden 22. mai – 5. juni. Bøthun fortalte at  «mission commanders» i å lede de største offen­ Bøhtun kunne fortelle at øvelse ACE arran­
       ACE, som arrangeres med utgangspunkt i Bodø,  sive luftoperasjonene som er å oppdrive. I Nord  geres annet hvert år, for første gang i 2013.
                               Kystvakten i fokus                      63
       16         OFFISERSBLADET OFFISERSBLADET  17
   OFFISERSBLADET                                                    5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10