Page 6 - Offisersbladet 0319
P. 6

Lederkonferansen 2019

           De tillitsvalgte i sentrum!
         Over 70 av BFOs tillitsvalgte fra hele landet, var fra 13-15. mai samlet på
                  Clarion Hotell & Conference på Gardermoen.


                 Vi er klare for Lederkonferanse 2019. Øystein Pølsa Pettersen
                                 holdt et interessant
                                 åpningsforedrag på årets
                                 Lederkonferanse.
    Nestleder BFO Rune Rudberg utviser som alltid et stort engasjement.               Fra paneldebatten siste dag.

    Av EinAr Holst ClAusEn         «Pølsa» Pettersen som var invitert for å snakke  «høy sigarføring» og vært til forargelse eller stor
    Foto: EinAr Holst ClAusEn og      litt om drivkrefter i oss og hva motivasjon, ståpå- glede for sine omgivelser. Kandidaten nomi-
    viggo Holm               vilje, utholdenhet og gjennomførings-vilje betyr  neres av de tillitsvalgte. Det skal sies at den som
                        for å nå de mål man har satt seg.    i år fikk denne prisen, har gått tilbake i linjen
    LEDERKONFERANSEN KOM                               etter flere år i BFOs sekretariat med ansvar for
    GODT I GANG               STATUS FRA LOKALFORENINGENE       rekruttering, medlemspleie, kommunikasjon og
    Tradisjonen tro, åpnet leder BFO Jens Jahren  Resten av konferansens første dag var satt av til  drift av BFOs webside. Han mottok flere ganger
    lederkonferansen og ønsket alle de tillitsvalgte  tilbakemeldinger og status fra lokalforeninge- «Nisselue-prisen» for små eller store blundere til
    velkommen til tre dager med fokus på BFO og  ne. Hvordan jobber de forskjellige lokalforenin- almen forlystelse. «Den Gylne Blink» gikk i år til
    den gode jobben de tillitsvalgte gjør for sine  gene og hvilken aktivitet de har gjennomført  Lars-Andreas Irgens, som for øvrig også hadde
    med lemmer ute ved avdelingene. BFO er sam- for sine medlemmer og potensielt nye med- tatt på seg oppgaven som konferansier under
    hold og dyktighet, og det er alltid godt å være  lemmer i året som har gått.  hele Lederkonferansen. En jobb han uførte på
    den største befalsorganisasjonen. Vi skal satse                 en utmerket måte. Stor applaus i salen!
    på enda mer «hverdags-synlighet» for våre  BFOS «DEN GYLNE BLINK»
    medlemmer i tiden fremover, sa Jahren. Under den uformelle middagen første kveld, ble  EN FAGDAG PÅ KONFERANSENS
                        også den ærefulle og litt uformelle heders be- ANDRE DAG
    MOTIVASJONSFOREDRAG           visningen «Den Gylne Blink» utdelt. Prisen gis til  BFOs kompetanseutvikler Jon Vestli åpnet dagen
    Det ble innledningsvis tid til et tema-foredrag  den som i løpet av kort eller lengre tid har ut- med hva det vil si å være lokal for eningsleder.
    med humoristisk tilsnitt. I år var det Øystein  merket seg med det gode arbeid, men også for  Om det å ta valget, ta et verv og gjøre en jobb

    6                                                     OFFISERSBLADET
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11